Klarspråkprisen 2013 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vinner av klarspråkprisen 2013 er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Dette er første gang et departement vinner klarspråkprisen. Statens innkrevingssentral (SI) fikk prisen for årets brev. Juryen mener SI gjør en viktig jobb for å fjerne angsten for fogd og fut.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner delte ut Klarspråkprisen 2013 til statssekretær Maria Hoff Aanes og fagdirektør Ragnhild Samuelsberg.

- Et klart og tydelig språk gjør det enklere for innbyggerne å forstå å sine rettigheter og plikter. Språket departementene bruker blir ofte brukt videre av underliggende etater. Derfor er det ekstra gledelig at et departement endelig vinner denne prisen. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har arbeidet systematisk og målrettet for å skrive klart og forståelig og er en verdig vinner, kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I følge juryen har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet oppnådd svært gode resultater. Disse viser seg i tekstene, i nybrottsarbeidet med grundige retningslinjer og gjennom en ekstern undersøkelse av hvordan mottakerne forstår dokumentene.

Prisen for ”Årets brev” til SI

Nytt av året er egen pris for ”Årets brev”. Prisvinner ble Statens innkrevingssentral. SI vinner prisen for brevet med tittelen Forhåndsvarsel – vi kan ta utlegg for kringkastingsavgift. I 2009 var tittelen på brevet Foreleggelse av begjæring. Juryen mener at Statens innkrevingssentral med dette brevet gjør en god jobb for å redusere angsten for fogd og fut og heller invitere til et samarbeid mellom stat og innbygger.

Statens klarspråkspris skal fremme og styrke arbeidet med klart språk i staten. Prisen gis til statlige forvaltningsorgan og helseforetak som har gjort en ekstraordinær innsats med å gjøre tekster på papir og på nett leservennlige og forståelige for mottakerne.

I juryen for Klarspråksprisen 2013 sitter professor på UiO Kjell Lars Berge (leder), tidligere direktør i Innovasjon Norge Gunn Ovesen, filolog Ola Breivega og forfatter Ragnfrid Trohaug.

 

Til toppen