Listhaug på Skog og Tre 2014

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt innlegg om Regjeringens ambisjoner for skognæringen på konferansen Skog og Tre, 27. juni 2014. Samtidig fikk hun overlevert rapporten ”Bærekraftig skogbruk i Norge”.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt innlegg om Regjeringens ambisjoner for skognæringen på konferansen Skog og Tre, 27. juni 2014. Samtidig fikk hun overlevert rapporten ”Bærekraftig skogbruk i Norge”. 

 Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt innlegg om Regjeringens ambisjoner for skognæringen på konferansen Skog og Tre, 27. juni 2014.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt innlegg om Regjeringens ambisjoner for skognæringen på konferansen Skog og Tre, 27. juni 2014. (Foto: LMD) Klikk på bildet for sort format, kan fritt benyttes.

Skog og Tre er skog- og trenæringens årlige møteplass hvor representanter fra hele verdikjeden samt forvaltning, undervisning og studenter møtes. I år er hovedtema SKOG22 og hva næringen kan få ut av denne prosessen. 

– Denne regjeringen er opptatt av å styrke konkurranseutsatt industri i fastlands-Norge. Vi har tro på at næringen skal greie den omstillingen som er nødvendig for å unngå å bli en stor råvareeksportør til å foredle mer av råstoffet her hjemme og på denne måten greie å maksimere mer av den profitten som ligger i trestokkene, åpnet Listhaug sitt innlegg med. 

Skog har fått en ikke ubetydelig plass i Regjeringens plattformdokument fra Sundvolden. Tre er et råstoff med et stort bruksområde og skogindustrien kan 10 - doble tømmerverdien. Skogen er også en rekreasjonsarena for mennesker og leveområde for planter og dyr, dette tar moderne skogbruk hensyn til.

I plattformen sier Regjeringen blant annet at det skal legges større vekt på klimapolitiske målsettinger i forvaltningen av norske skoger. 

– Når det gjelder tiltak for skogsektoren, registrerer jeg at hovedkonklusjonene i FNs femte hovedrapport er fullstendig sammenfallende med det denne regjeringen sier i Sundvoldenplattformen, sa Listhaug.

Rapporten ”Bærekraftig skogbruk i Norge” er utarbeidet på oppdrag fra Regjeringen. Hensikten er å samle all tilgjengelig informasjon og kunnskap om skog og skogbruk, klima, biologisk mangfold og ulike miljøverdier i en rapport. Rapporten skal oppdateres årlig, så sant det finnes årlige oppdateringer av datagrunnlaget. Skog og landskap har redaktøransvaret.  

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.

Til toppen