Statnett kan gå videre med Nettplan Stor-Oslo

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet har i dag tatt stilling til Statnetts konseptvalgutredning for ny sentralnettsløsning i Oslo og Akershus, også kalt Nettplan Stor-Oslo.

Gjennom Stortingets behandling av meldingen om strømnettet og regelverksarbeidet som fulgte etterpå, ble det opprettet et system for tidlig politisk involvering i nye store kraftledningssaker.  Planlegger av slike prosjekter skal gjennomføre en konseptvalgutredning og en ekstern kvalitetssikring som skal forelegges Olje- og energidepartementet før tiltaket kan konsesjonssøkes. Statnetts planer for oppgradering av nettet i Oslo og Akershus er det første prosjektet som har vært gjennom en eksternt kvalitetssikret konseptvalgutredning.

- Statnett har gjennomført en solid utredning. Dette kommer klart frem ettersom verken den eksterne kvalitetssikreren DNV GL, noen av høringspartene eller departementet har innvendinger mot at Statnett går videre med det anbefalte konseptet, sier Olje- og energiminister Tord Lien.

Statnetts anbefalte konsept innebærer at dagens 300 kilovolts (kV) nett spenningsoppgraderes til 420 kV og åpner samtidig for at enkelte av dagens 300 kV forbindelser inn til regionen kan saneres.

Olje- og energidepartementet slutter seg i det vesentligste til Statnetts behovsvurdering og konseptvalg. Statnett kan nå videreutvikle prosjektet, samt melde og søke konsesjon for konkrete tiltak. Traséføringer og valg av tekniske løsninger skal utredes i Statnetts etterfølgende prosjektutvikling, og avgjøres i energimyndighetenes konsesjonsbehandling.

Lenke brev til Statnett