Styrket koordinering av forskningspolitikken

Nå tar regjeringen grep ved å være sitt eget forskningspolitiske utvalg og forsterke prosessene som bidrar til koordinering, herunder budsjettprosess, langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og mål og resultatstyringen av Forskningsrådet.

Behovet for å styrke koordineringen av forskningspolitikken har vært påpekt i flere evalueringer gjennom en årrekke.

God koordinering er viktig for å få best mulig forskning igjen for investeringene over statsbudsjettet. Samtidig er det ofte krevende på grunn av sektorprinsippet, som innebærer at hvert enkelt departement har ansvar for å finansiere langsiktig kunnskapsutvikling innen eget virkeområde. Sektorprinsippet er en bærebjelke i norsk forskningspolitikk, fordi det innebærer at langsiktig kunnskapsutvikling og politikkutforming og -gjennomføring ses i sammenheng. 

– For å styrke koordineringen av forskningspolitikken har regjeringen konkludert med at den vil behandle forskningspolitikken i ordinære regjeringskonferanser. På den måten vil alle statsråder delta i diskusjonene, under ledelse av statsministeren, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Dette er i tråd med denne regjeringens generelle arbeidsform, der viktige diskusjoner og avgjørelser tas av regjeringen som kollegium.

– Jeg vil i tillegg gjennomføre en rekke møter med enkeltstatsråder eller grupper av statsråder hvor koordinering av forskning departementene imellom er i fokus, sier Isaksen.

Samtidig har regjeringen besluttet at Kunnskapsdepartementet skal ha en forsterket rolle som koordinator gjennom budsjettprosessene og store prosjekter som langtidsplan, EU-strategi og mål- og resultatstyring av Forskningsrådet. I tillegg til det etablerer regjeringen et årlig toppmøte hvor aktuelle temaer drøftes med sentrale aktører for å belyse utfordringer og prioriteringer i forskningspolitikken. 

– Forskning blir stadig mer viktig innenfor alle samfunnsområder, og er relevant for alle departementene. Jevnlig behandling av forskningspolitikk i regjeringskonferansene vil være en god arena for koordinering av satsinger og prioriteringer fra regjeringserklæringen. Et eksempel på konkrete oppgaver er langtidsplanen for forskning som er under utarbeiding, sier kunnskapsministeren.

Til toppen