Vurderer statlig plan for nasjonalt minnested

- Det er viktig å få på plass et nasjonalt minnesmerke for 22. juli i Hole kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Etter Hole kommunes avgjørelse vil han nå i dialog med kommunen raskt vurdere statlig plan for etablering av et nasjonalt minnested på Sørbråten i Hole kommune.

- Det er viktig å få på plass et nasjonalt minnesmerke for 22. juli i Hole kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Etter Hole kommunes avgjørelse vil han nå i dialog med kommunen raskt vurdere statlig plan for etablering av et nasjonalt minnested på Sørbråten i Hole kommune.

 - Jeg har forståelse for at debatten rundt minnesmerket og sterke nasjonale hensyn skaper en krevende situasjon for Hole kommune, sier Sanner etter at Plan- og miljøstyret i Hole kommune i dag har behandlet reguleringssaken om minnesmerket på Sørbråten.

Nasjonale minnesmerker
Regjeringen Stoltenberg besluttet at det etter 22. juli-angrepene skulle etableres tre minnesteder; ett midlertidig og ett permanent i regjeringskvartalet, og ett i Hole kommune.  Dette fikk Stortingets tilslutning. Regjeringen Stoltenberg besluttet videre at minnestedet i Hole skal ligge på Sørbråten. Sørbråten ble valgt etter vurdering av ulike alternativer. Både AUF og Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene ble tatt med på råd i prosessen fram mot denne avgjørelsen.

- Både den forrige og denne regjeringen har hele tiden vært tydelige på at vi ønsker nasjonale minnesmerker i regjeringskvartalet og i Hole kommune etter terroren som rammet oss 22. juli 2011. Vi ble rammet av terror som samfunn og som nasjon. Vi har behov for nasjonale minnesmerker for å sørge, savne, og samles om de verdiene som ble angrepet og satt på prøve den dagen, sier Sanner.

Sanner påpeker at det i arbeidet med nasjonalt minnesmerke kan være aktuelt at staten tar et større ansvar i planarbeidet.

Det kan være en god løsning at staten tar ansvar for planarbeidet for et nasjonalt minnesmerke. Det vil gi forutsigbarhet samtidig som det gir rom for innspill fra nærmiljø og andre. Derfor vil jeg i dialog med Hole kommune snarlig avklare hvordan vi nå skal arbeide videre for å få de nasjonale minnesmerkene ferdige til 22. juli 2016, sier Jan Tore Sanner.

Informasjon om arbeidet med minnesmerket
Den statlige etaten KORO, Kunst i offentlige rom, har det overordnede kunstfaglige og operative ansvaret med å etablere minnestedene etter 22. juli. KORO oppnevnte et kunstutvalg som også har representanter for AUF og Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene. Kunstutvalget har fungert som jury for valg av kunstprosjekt. Vinneren av kunstprosjektet ble kåret 27. februar 2014. Juryens valg av vinner i prosjektet var enstemmig. Den svenske kunstneren Jonas Dahlberg skal utforme de tre minnestedene.  Valget av kunstner skjedde etter en åpen internasjonal prekvalifisering, som ble etterfulgt av en lukket konkurranse.

Informasjon om bruk av statlig plan
Hvis planleggingen skjer ved bruk av statlig reguleringsplan og med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet, vil de samme muligheter for naboer og andre til å komme med sine innspill og merknader bli ivaretatt. Arbeidet med statlig plan vil skje i nær kontakt med kommunen og andre interessenter.

Hjemmel til å bruke statlig plan er gitt i plan- og bygningslovens § 6-4. Hjemmelen kan brukes når gjennomføring av viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som beslutter om statlig plan skal benyttes. Ved beslutning om statlig plan går KMD inn i kommunestyrets rolle som planmyndighet. Kommunen vil være en viktig høringsinstans i saken, på linje med andre høringsinstanser, grupper og enkeltpersoner som er berørt. Det gjelder de samme kravene til prosess og medvirkning for statlig plan som for en ordinær kommunal planprosess. Det er KMD som har ansvaret for å gjennomføre planprosessen og som til slutt vedtar planen. 

Ved beslutning om statlig plan går departementet inn i prosessen der den står nå. Det er med andre ord ikke nødvendig å starte prosessen på nytt, og det vil ikke føre til forsinkelser i planprosessen. I denne saken vil neste trinn være å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn og sende det på alminnelig høring.

Til toppen