Arbeids- og sosialpolitiske utviklingstrekk

Mikrokreditt til folk som har mistet jobben, utvidet rett til foreldrepermisjon og fortsatt uklarhet rundt arbeidstidsdirektivet, er noen av sakene som har preget arbeids- og sosialpolitikken i EU det siste halvåret. Arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

Siste halvårsperiode i EU har først og fremst vært preget av å finne mulige utganger fra den fortsatt pågående økonomiske krisen. Arbeidsledigheten har steget med over to prosent siden 2008 og antallet jobber har sunket betydelig i mange land. Som et ledd i kampen mot arbeidsledighet foreslo Europakommisjonen å etablere en mikrofinansieringsorden for å yte mikrokreditt blant annet til personer som har mistet jobben sin, og som ønsker å starte sin egen bedrift. Etter et par runder vedtok Europaparlamentet i desember ”European Progress Microfinance Facility”, og EU har nå satt av hundre millioner euro for en periode på fire år til dette formålet.

Enighet om revidert direktiv om foreldrepermisjon

Et av de mange direktivene som har vært oppe på dagsorden det siste halvåret er direktivet om foreldrepermisjon. På rådsmøtet i november i fjor ble man enig om et revidert direktiv for foreldrepermisjon som utvider retten til foreldrepermisjon fra tre til fire måneder. Minst en av disse fire månedene er ikke-overførbar og skal stimulere til deling av foreldrepermisjon mellom mor og far. Direktivet skal bedre mulighetene for å kombinere arbeids- og familieliv for på den måten å fremme likestilling mellom menn og kvinner på arbeidsmarkedet.

Arbeidstidsdirektivet på stedet hvil

Et av direktivene som fremdeles er uavklart er arbeidstidsdirektivet. Arbeidstidsdirektivet har stått på stedet hvil siden Europaparlamentet avviste direktivforslaget for andre gang. Direktivet og spørsmål om revisjon ble sendt tilbake til Kommisjonen våren 2009. Der har direktivet ligget siden, og man har ventet på at Kommisjonen skal rette en formell konsultasjon til partene på europeisk plan med anmodninger om å vurdere forhandlinger om arbeidstid. Denne konsultasjonen er utsatt til ny Kommisjon er på plass.

Her er noen av de viktigste utviklingstrekkene på arbeids- og sosialområdet i EU det siste halvåret:

- Arbeidsledigheten fortsetter å øke og det europeiske arbeidsmarkedet fortsetter å svekkes
- 2010 er EUs fattigdomsår
- Forslag om ny mikrofinansieringsordning for arbeidsledige vedtatt
- Arbeidstidsdirektivet fortsatt uavklart
- Nye utredninger om utsendingsdirektivet
- Revidert direktiv om europeiske samarbeidsutvalg vedtatt
- Enighet om revidert direktiv om foreldrepermisjon
- Forslag til direktiv om gjennomføring av rammeavtale om stikkskader mv.
- Fortsatt ingen enighet om forslag til diskrimineringsdirektiv eller revidert direktiv om vern av gravide, ammende og mødre som nylig har født.

Les hele halvårsrapporten fra arbeids- og sosialråd Mona Næss her 

Til toppen