Bedre styring av det indre marked

Rapport fra næringsråd Per Mannes, EU-delegasjonen

På møtet i Det europeiske råd 28. og 29. juni vil gjennomføringen av det indre marked og den europeiske vekststrategien Europa 2020 være viktige tema. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

Hovedpunkter:

  • Rådspresident Herman Van Rompuy ønsker at formannskapet søker kompromissløsninger på problematiske områder i handlingsplanen for det indre marked (SMA) og fokuserer på bedre styring (governance) av det indre marked og åpning for nye vekstområder;
  • Europakommisjonen forbereder melding før Det europeiske råds (DER) møte i slutten av juni med forslag om bedre ”governance” av det indre marked på alle nivåer, herunder fokusering på nasjonal implementering både fra en juridisk og økonomisk synsvinkel;
  • Kommisjonen arbeider med å identifisere nye forslag til SMA II med sikte på fremleggelse i september. Det vil nå være et godt egnet tidspunkt for å komme med et norsk innspill.

Det Europeiske Råd – Single Market Act
Til møtet i Det europeiske råd 28. og 29. juni vil det bli utarbeidet en statusoversikt for gjennomføringen av handlingsplanen for det indre marked (SMA).

11 av de 12 prioriterte forslagene i hanslingsplanen er nå presentert. Det siste forlaget om e-signatur og e-identifisering er forsinket på grunn av kompliserte juridiske problemstillinger. 

Som ledd i forberedelsene av Det europeiske råd uttrykker president Van Rompuy i vedlagte brev av 26. april til det danske formannskapet og EUs stats- og regjeringssjefer tilfredshet med utviklingen i beslutningsprosessen på områder som roaming (enighet med Europaparlamentet), standardisering, venture kapitalfond/sosialfond og retningslinjer for transeuropeiske nettverk. Samtidig oppfordrer Van Rompuy det danske formannskapet til å søke kompromissløsninger for forslag hvor det synes mer problematisk å oppnå enighet; energieffektivitet, offentlige anskaffelser, tvisteløsning for forbrukere, regnskapsdirektivet og utplassering av arbeidstakere. 

Van Rompuy vektlegger særlig betydningen av å oppnå enighet om felles patent på møtet i Konkurranseevnerådet i slutten mai. Hvis nødvendig, vil han ta spørsmålet opp på møtet mellom stats- og regjeringssjefene i juni. Selv om gjennomføringen av handlingsplanen for det indre marked forventes å bidra til positive vekstimpulser, ser han behov for å bedre styringen av det indre marked og å åpne for nye vekstområder.

Det vises til at Europakommisjonen (DG Markt) forbereder fremleggelse av melding med forslag om bedre styring av det indre marked (’governance’) og økt anvendelse av både ’myke’ og ’harde’ virkemidler før Det europeiske råds møte i slutten av juni. Dette ses i sammenheng med prosessen for bedret økonomisk styring. Hensikten er at medlemslandene skal ta større ansvar for å fremme bruken av det indre marked – og da koblet til  landspesifikke anbefalinger. Governance-prosessen vil dermed kunne inngå som ledd i det europeiske semester. 

Bedre juridisk gjennomføring og håndhevelse av regelverket for det indre marked ses i sammenheng med økonomiske faktorer for økt utnyttelse av vekstpotensialet fra et mer velfungerende indre marked. Det legges derfor opp til å gjennomføre grundigere analyser av gjennomføringen av det indre marked i de enkelte medlemsland både fra en juridisk og økonomisk synsvinkel.

Single Market Act II
Som tidligere meddelt har Europakommisjonen igangsatt arbeid med å utarbeide en ny handlingsplan, SMA II, med planlagt fremleggelse i september. Alternative forslag, som nå forberedes på embetsnivå, faller i stor grad innenfor de tolv hovedområdene i SMA. 

Forslag fra Monti-rapporten og de 50 forslagene opprinnelig presentert av Europakommisjonen vil være aktuelle kandidater for neste fase. Prioriteringer fra Europaparlamentet og medlemslandene vil også bli vektlagt.

Til toppen