Bypakke for Nord-Jæren

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- I tråd med ønsker og vedtak fra lokale folkevalgte myndigheter har vi i dag lagt frem forslag om finansiering av en bypakke for Nord-Jæren i Rogaland, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Pakken vil omfatte prosjekter og tiltak i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner.

Samtidig får Statens vegvesen mandat til å starte forhandlingene med lokale myndigheter om en byvekstavtale for Nord-Jæren. Byvekstavtalene er en sammenslåing av bymiljøavtalene og byutviklingsavtalene, og skal gi bedre samordning av areal- og transportpolitikken i byområdene.

- Det er viktig å bygge ut god transportinfrastruktur i og rundt de store byene. Vi må bidra til at folk kan komme seg trygt og effektivt til sine ulike gjøremål, samtidig som vi reduserer miljøskadelige utslipp og støy, sier Solvik-Olsen. Gjennom bypakker ønsker man å utvikle transportløsninger som gjør folk mindre avhengig av bil ved at de får bedre alternativer, samtidig som næringstransport får bedret sin fremkommelighet.

Det kreves til dels store investeringer i ny infrastruktur for å skape bedre og mer mangfoldige transportløsninger. For å støtte opp om dette vil staten derfor dekke 50 prosent av prosjektkostnadene for et sammenhengende bussystem på Nord-Jæren. Det ble i den sammenheng nylig gjennomført et teknologiseminar hvor man så på alternative løsninger for nullutslippskjøretøy i bussektoren. - Kommuner og fylkeskommuner må på sin side legge til rette for at flere velger å reise kollektivt, sykle og gå. En målrettet arealpolitikk vil være særlig viktig for en slik utvikling, slik at man utvikler byene slik at transportbehovet kan reduseres, understreker Solvik-Olsen

 

Fakta:

  • Bypakke Nord-Jæren avløser dagens Nord-Jærenpakke, der bompengeinnkrevingen startet i 2001.
  • Bypakke Nord-Jæren blir en del av byvekstavtalen.
  • Målet for Bypakke Nord-Jæren er nullvekst i personbiltrafikken samt god fremkommelighet for alle trafikantgrupper med hovedvekt på kollektivtransport, sykling, gåing og næringslivstransport.
  • Lokalt er det vedtatt å etablere en sykkelekspressvei mellom Stavanger og Sandnes via Forus, å etablere Bussveien samt å anlegge en transportkorridor for næringslivet på vestsiden av de i mest folketette bostedsområdene.
  • Anleggsstart på første etappe av sykkelekspressveien mellom Stavanger og Sandnes blir i 2017.
  • Bussveien er et sammenhengende høykvalitets bussystem på Nord-Jæren. Dette vil gi et kollektivtilbud med sammenhengende kollektivtraseer som sikrer punktlighet, høy kapasitet og byutvikling langs traseene. Prosjektet omfatter fire korridorer. Den første vil stå ferdig i 2021
  • Innkrevingen i dagens bomstasjoner blir videreført inntil de nye stasjonene er satt i drift, etter planen tidlig i 2018. I tråd med lokale vedtak og føringer fra Stortinget blir det lagt opp til bompengeinnkreving knyttet til Bypakke Nord-Jæren i 15 år fra 2018.