Deltar i forskningssamarbeid om malaria

Av Magnus Utseth Christoffersen, EU-delegasjonen

Gjennom EU-prosjektet «European and Developing Countries Clinical Trails Partnership» (EDCTP) deltar Norge i et stort europeisk-afrikansk samarbeid om forskning på og vaksiner til bekjempelse av livstruende sykdommer i utviklingsland.

Malaria og andre dødelige sykdommer rammer særlig kvinner og barn i landene sør for Sahara. Foto: Pablo Tosco/Oxfam.

EDCTP ble opprettet i 2003 og er et partnerskap mellom 14 EU-land, Norge, Sveits og de afrikanske landene sør for Sahara.

Formålet med EDCTP er å bidra til bekjempelse av sykdommer som malaria, HIV/AIDS og tuberkulose. Prosjektet skal blant annet tilrettelegge for utvikling av nye eller forbedrede vaksiner og sørge for bedre diagnostikk.

Svært dødelig malaria
Særlig malaria har de siste årene fått mye oppmerksomhet fra EU. I perioden 2002 til 2006 støttet EU 61 ulike prosjekter innenfor malariaforskning med totalt 116,2 millioner euro. Dette inkluderer støtte til kliniske studier organisert av EDCTP.

Malaria er en av verdens mest dødelige sykdommer. Omtrent ett menneske blir rammet hvert minutt. De fleste tilfellene rammer kvinner og barn i utviklingsland.

Ifølge tusenårsmålene skal FN, sammen med det internasjonale samfunnet, jobbe for å redusere barnedødelighet og styrke mødres helse. I tillegg står bekjempelse av HIV/AIDS, malaria og andre sykdommer høyt på dagsordenen.

Vellykket partnerskap
EDCTP har siden 2003 mottatt omtrent 200 millioner euro i støtte fra EU til gjennomføring av forskningsaktiviteter og testing. De deltagende landene har bidratt med et tilsvarende beløp.

Siden 2007 har 67 nye prosjekter til en verdi av 142,3 millioner euro fått støtte gjennom det syvende rammeprogrammet for forskning (FP7). Prosjektene omfatter et bredt spekter av områder – fra grunnleggende forskning, vaksiner, diagnostikk og medisiner til mer spesifikk forskning på myggen som smittebærer og kapasitetsbygging blant forskere.

- Partnerskapet EDCTP ble etablert i 2003, og det vurderes som vellykket hva gjelder samarbeid med afrikanske forskere og medisinsk personell. Det vil nok veie tungt når Rådet og Europaparlamentet senere i år skal ta stilling til en fornyelse på ti år for dette partnerskapet, sier forskningsråd Erik Yssen ved EU-delegasjonen.

Prosessen
Opprettelsen av EDCTP i 2003 var basert på artikkel 185 i traktaten, som gir EU muligheten til å delta i og bidra finansielt til et forsknings- og utviklingsprogram etablert av EU-land.

EDCTP er nå inne i slutten av sin første fase. Alle aktiviteter vil være ferdig gjennomført innen mai 2015. Europakommisjonen vil imidlertid snart legge frem et forslag til en videreføring av EDCTP. Dette er ett av flere initiativer Europakommisjonen vil ta i løpet av våren og sommeren 2013 for å sikre en videreføring og fornyelse av flere forskningspartnerskap.

Dette inngår som et ledd i forberedelsene til oppstart av det nye rammeprogrammet for forskning og innovasjon – Horisont 2020 - for perioden 2014-2020. Den generelle målsettingen med «nye EDCTP» vil være å øke programmets investeringsevne og bidra til mer effektivitet i forsknings- og utviklingsarbeid mot sykdommer forbundet med fattigdom. Dette fremgår av Kommisjonens arbeidsprogram for 2013.

Nye EDCTP vil ifølge Europakommisjonen være et bidrag til iverksettelsen av «Europe 2020»- strategien, flaggskipet «Innovation Union» i denne strategien og Horisont 2020. EDCTP vil bidra til et sterkere internasjonalt samarbeid innenfor forskning og innovasjon, og bidra til å møte sentrale samfunnsutfordringer i utviklingsland.

Til toppen