Deltok i debatt om reform av personvernregelverk

Av: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

- Det er viktig for Norge å følge diskusjonen i EU om personvern. Vi er en del av det samme indre marked og har legges også rammene for vår hverdag, sier stortingsrepresentantene Håkon Haugli og Hans Frode Kielland Asmyhr.

Stortingsrepresentantene Håkon Haugli og Hans Frode Kielland Asmyhr deltok da Europaparlamentet og nasjonale parlament i Europa møttes til debatt om reform av EUs personvernrammeverk 9. og 10. oktober i Brussel.

De deltok begge da Europaparlamentet og nasjonale parlament i Europa møttes til debatt om reform av EUs personvernrammeverk 9. og 10. oktober i Brussel.

25. januar i år la Europakommisjonen frem forslag til modernisering av personvernreglene i EU. Dette er den største moderniseringen av personvernregelverket siden 1995, da mindre enn én prosent av europeerne brukte internett. Moderniseringen av personvernreglene er nå til behandling i Europaparlamentet og i Rådet. Institusjonene har en ambisiøs plan om å komme til enighet i løpet av 2013. Målet med det interparlamentariske møtet som gikk av stabelen i Europaparlamentet var å samle nasjonale parlamentarikere og europaparlamentarikere for å dele erfaringer og syn og skape dialog om personvernreformen.

Mulighet til å delta
- Dette er en av få muligheter vi har til å påvirke utformingen av EU-regelverk som vil bli norsk lov, sier Håkon Haugli fra Arbeiderpartiet som sitter i Kommunal- og forvaltningskomiteen.
Den foreslåtte personvernforordningen erstatter dagens personverndirektiv fra 1995, som er tatt inn i EØS-avtalen. Reformen inneholder også et forslag til direktiv som skal sikre at de generelle prinsipper og regler for personvern gjelder for politisamarbeid og rettslig samarbeid. Dette direktivet skal erstatte dagens rammebeslutning som Norge har inntatt i Schengen-avtalen, og som var sentral for utformingen av politiregisterloven.  
- Norske politikere bør være mye mer til stede her i Brussel. Uansett om vi liker det eller ikke, så legges mye av rammene for vår hverdag her, legger Hans Frode Kielland Asmyhr fra Fremskrittspartiet ti.  Asmyhr sitter i Justiskomiteen på Stortinget.

-Viktig regelverksreform
Hvordan styrke borgernes grunnleggende personvernrettigheter uten at det hindrer næringslivets behov og konkurransekraft og hvordan sikre gode standarder for personvern globalt, var blant de sentrale temaene som ble diskutert. Europaparlamentet hadde invitert folkevalgte fra 18 EU-land pluss Norge til å delta i diskusjonen.  Behovet for et enhetlig personvernregime og «retten til å bli glemt» på internett var andre spørsmål som ble diskutert.
- Reformen av personvernregelverket er ett av de viktigste regelverkene vi behandler i den inneværende femårsperioden, sa Europaparlamentets president Martin Schulz da han åpnet møtet. Han understreket utfordringene ved at det lagres og overføres store mengder personopplysninger knyttet til den store økningen i mobiltelefonbruk, elektronisk handel og bruk av sosiale nettverk.

Styrking av individets rettigheter
Asmyhr er opptatt av at vi har et godt regelverk slik at folk føler seg trygge når de opptrer og handler på nett, og at personlig informasjon ikke spres uten samtykke.
- Debatten her viser at man i EU er opptatt av de samme utfordringene, sier Frp-politikeren.

- Diskusjonen om og reformen av EUs personvernregler er et sterkt uttrykk for at individets rettigheter skal styrkes, blant annet gjennom «retten til å bli glemt», sier Haugli. Han påpeker at man gjennom norske medier og norsk debatt kan få inntrykk av at diskusjonen og retningen i EU går mot mer overføring av data og at personvernet er under press.

- Men det er faktisk det motsatte som skjer. Og det er det viktig å bidra til økt bevissthet om, sier Haugli og avslutter med å understreke at personvern er et område det det er behov for felles regler – ett land kan ikke regulere dette området isolert fra andre.

Til toppen