Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål nr. 112 fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes

Statsrådens leie av hytte

Jeg viser til brev av 12. oktober 2018 fra Stortingets presidentskap vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes.

Spørsmål:
«Viser til ulike oppslag i DN om statsrådens leie av hytte, og uklarhet rundt om dette er å anse som en gave, tjeneste eller annen form for ytelse. Har de moralske og juridiske sidene ved dette vært vurdert, jamfør Håndbok for politisk ledelse og Statsansatte loven?

 Begrunnelse:
«Håndbok for politisk ledelse § 13 (regjeringsmedlemmer), jf. Statsansatte loven § 39 "Ingen statsansatte eller embetsmenn må for seg [...] motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til [...] å påvirke vedkommende tjenstlige handlinger»

 Svar:
Jeg har valgt å svare noe mer utfyllende på spørsmålet.

Bruken av hytta bygger på et regulært, privat leieforhold. Jeg har ikke mottatt en gave, tjeneste eller annen form for ytelse. I tillegg til årlig husleie er jeg som leietaker ansvarlig for alminnelig forefallende arbeid utendørs. Jeg har også ansvar for ytre og indre vedlikehold i leieperioden.

Avtalen ble inngått 17. april 2017 med 10 års varighet. Etter bestemmelser i avtalen sørget utleier for å omgjøre det ene soverommet til bad med linoleumsbelegg på gulv, sette inn toalett, dusjkabinett og håndvask. Arbeid med vegger og tak var ikke inkludert. Utleier sørget også for å kjøpe inn en enkel kjøkkeninnredning som ble montert av leietaker. En gammel ovn som ikke var i forskriftmessig stand, ble byttet ut med en vedovn fra utleier.

Jeg har pusset opp hytta til enkel standard, herunder lagt veggpanel, malt vegger, tak og vinduer. Jeg har også plassbygget en seng og en sofa.

Vannet er vinterstengt og hytta kan dermed bare brukes i sommerhalvåret.

For øvrig vil jeg opplyse om at jeg forut for inngåelse av leieavtalen orienterte Statsministerens kontor. Det gjorde jeg for å klargjøre eventuelle fremtidige habilitetsspørsmål. Om det i fremtiden vil oppstå habilitetsspørsmål fordi jeg som privatperson leier en hytte av Johan Andresen, vil avhenge av eventuelle konkrete saker som departementet vil få til behandling.

Jeg har i andre sammenhenger vært svært påpasselig med å unngå habilitetskonflikter.

Siden det også har vært reist spørsmål om utnevnelsen av Johan Andresen til leder for Etikkrådet, kan jeg opplyse at han ble oppnevnt 18. desember 2014 etter anbefaling fra Norges Bank.

Jeg har vært opptatt av å opptre ryddig og korrekt, og jeg har hele tiden ansett dette som en ordinær, privat leieavtale inngått på markedsmessige vilkår.

Jeg har vært åpen om leieforholdet, og jeg har besvart spørsmål fra media. Jeg har selvsagt også vurdert Stortingets register for verv og andre økonomiske interesser, men kan ikke se at regelverket omfatter ordinære leieforhold av fritidsboliger.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen