Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prosjekt forenkling av utmarksforvaltningen - mandat for faggruppe

Bakgrunn
Det oppnevnes en faggruppe som skal foreslå konkrete tiltak med sikte på å forenkle utmarksforvaltningen. Gruppen skal i første omgang foreslå forenklingstiltak som ikke krever endring av lover og forskrifter. I tillegg skal gruppen kort vurdere behovet for å endre forvaltningspraksis, lover og forskrifter på lengre sikt, og angi hvilke endringer som bør gjennomføres. Arbeidet til faggruppen skal avgrenses mot det arbeidet som skjer i forbindelse med kommunereformen, og arbeidsdeling mellom forvaltningsnivåer.

Faggruppen skal ta utgangspunkt i regjeringserklæringen fra Sundvolden, pkt 8 «Levende lokaldemokrati» og møte mellom statssekretærene 21.05.14. Gruppen skal legge til grunn at:

  • Brukerne skal oppleve en vesentlig forenkling i forvaltning og saksbehandling.
  • Kommunene skal tildeles større ansvar og myndighet innen utmarksforvaltningen.

Leveranse
Faggruppen skal utarbeide en kortfattet rapport. Utredningen skal inneholde:

  • En definisjon av utmarksbegrepet. Det legges til grunn at det fokuseres på innlandsområder, slik at det gjøres en avgrensning bla. mot strandsoneproblematikk, akvakultur med mer. Utredningens beskrivelser og forslag skal skille mellom areal innenfor verneområder, areal i verneområdenes randsoner og øvrige arealer. Faggruppen bes vurdere om utredningens beskrivelser og anbefalinger skal skille mellom statseiendom, allmenninger og privat grunn.
  • En oversikt over nåsituasjonen: lovverk, forvaltning og aktører.
  • En beskrivelse av reelle problemer/utfordringer som dagens organisering av utmarkforvaltninga skaper for viktige interessegrupper.
  • Forslag til tiltak som kan bidra til å forenkle dagens forvaltningspraksis, med sikte på forenkling i utmarksforvaltningen, uten lovendring. Det skal beskrives hvordan og hvor raskt tiltakene skal gjennomføres. Konsekvenser av tiltakene for ulike brukergrupper og interesser skal beskrives, herunder også evt. negative konsekvenser for naturmangfoldet. Med forvaltningspraksis menes både forvaltningens organisering, saksbehandling og skjønnsutøvelse.
  • Kort omtale av tiltak, forvaltningspraksis og ansvarsforhold, som kan endres på lengre sikt, og som vil kreve lovendring. Det skal gis en kort begrunnelse for forslaget.

Utredningen skal overleveres KMD innen 1. desember 2014.

Arbeidsform
De berørte departementene skal som underlag for faggruppens arbeid framskaffe relevant materiale om blant annet aktører, forvaltning, lovverk, tidligere og pågående utredninger, erfaringer og tidligere foreslåtte forenklinger/endringer. Faggruppen står fritt mht hvordan den vil bruke materialet. Gruppen kan innhente opplysninger og supplerende kunnskap fra forskningsmiljøer, forvaltning, brukere og andre relevante parter. Gruppen skal tilstrebe god dialog med alle relevante parter og arbeide uavhengig av departementene.

Sekretariat
Faggruppen har et sekretariat til rådighet med hovedansvar å utarbeide et utkast til rapport, basert på gruppens drøftinger. Sekretariatet skal bistå med å innhente nødvendig informasjon, og for øvrig legge til rette for faggruppens arbeid.

Kontaktpersoner fra de involverte departementene skal utgjøre en ressursgruppe for sekretariat og faggruppen. Sekretariatet vil være et bindeledd mellom departementene og faggruppen.

Oppnevning
KMD oppnevner, i samarbeid med berørte departementer, faggruppen, herunder også gruppens leder. Gruppens leder har hovedansvaret for framdrift i faggruppens arbeid og ivaretar kontakten med KMD som oppdragsgiver.

Til toppen