Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

748 millionar kroner meir i frie inntekter til Buskerud neste år

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Buskerud og Buskerud fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2015 til 2016. Veksten er rekna frå overslag på rekneskap for 2015.

Kommune Overslag 
på frie inntekter 2016 
(1 000 kr)
Vekst frå overslag på rekneskap 2015-2016 Vedlike- haldspakke 
(1 000 kr)
   Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent  
  1 2 3 4
         
0602 Drammen 3 331 733 171 457 5,4 6 503
0604 Kongsberg 1 348 625 61 160 4,8 2 596
0605 Ringerike 1 437 557 62 276 4,5 2 863
0612 Hole 333 577 18 688 5,9 652
0615 Flå 71 691 1 759 2,5 103
0616 Nes 186 655 6 652 3,7 331
0617 Gol 257 190 6 795 2,7 441
0618 Hemsedal 134 741 3 461 2,6 229
0619 Ål 269 061 11 274 4,4 455
0620 Hol 242 434 8 320 3,6 431
0621 Sigdal 205 638 5 591 2,8 338
0622 Krødsherad 135 791 6 156 4,7 221
0623 Modum 688 229 37 732 5,8 1 325
0624 Øvre Eiker 885 017 31 030 3,6 1 747
0625 Nedre Eiker 1 188 504 64 245 5,7 2 341
0626 Lier 1 298 643 49 116 3,9 2 456
0627 Røyken 1 047 927 56 318 5,7 2 049
0628 Hurum 470 896 16 626 3,7 905
0631 Flesberg 158 888 4 809 3,1 260
0632 Rollag 99 278 5 473 5,8 135
0633 Nore og Uvdal 164 473 6 549 4,1 245
Fordelast gjennom året 16 130      
Buskerud 13 972 677 627 017 4,7 26 626
         
Buskerud fylkeskommune 2 818 965 120 662 4,5 -

Veksten i kostnadane i kommunesektoren (deflator) i 2016 er anslått til 2,7 prosent. All vekst over 2,7 posent er dermed ein realvekst.

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2016, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå overslag på rekneskap for 2015 til nasjonalbudsjettet 2016 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

Fjerde kolonne:
Som ein del av den særskilte tiltakspakka for auka sysselsetting føreslår regjeringa eit eingongstilskot til kommunane på 500 millionar kroner til vedlikehald og rehabilitering av skular og omsorgsbygg. Midlane kjem i tillegg til veksten i kommunane sine inntekter og er fordelt etter innbyggjartal per 1. juli 2015. Kolonne 4 viser den einskilde kommune sin del av tilskotet.