Norge tar over formannskapet i Østersjørådet

Norges deltakelse i Østersjørådet utgjør en sentral del av norsk nærområdepolitikk, og det blir lagt vekt på at dette er et råd for politisk dialog og samarbeid i regionen der også Russland er med. 1. juli 2010 tar Norge over formannskapet i rådet for ett år. Den norske utenriksministeren blir leder for rådet i perioden.

Norges deltakelse i Østersjørådet utgjør en sentral del av norsk nærområdepolitikk, og det blir lagt vekt på at dette er et råd for politisk dialog og samarbeid i regionen der også Russland er med. 1. juli 2010 tar Norge over formannskapet i rådet for ett år.

Den norske utenriksministeren blir leder for rådet i perioden, og en embetskomite vil drive det løpende arbeidet i nær kontakt med Østersjørådets sekretariat.

Ett av fire regionale råd

Østersjørådet (CBSS, Council of the Baltic Sea States) er ett av fire regionale råd i Nord-Europa, og Norge har vært medlem siden etableringen i 1992. De andre rådene Nordisk Ministerråd, Barentsrådet og Arktisk råd, og Norge er medlem av alle. Som en paraply over dem er etablert Den nordlige dimensjon, hvor de fire rådene er deltakere (”participants”). Den nordlige dimensjon har fire jevnbyrdige partnere (”partners”): EU, Russland, Norge og Island.

Østersjørådet består av alle de fem nordiske og de tre baltiske land, Russland, Polen og Tyskland. I tillegg er Europakommisjonen medlem på linje med landene. Det er et råd av utenriksministere (og en kommissær for Europakommisjonens del) med et eget sekretariat i Stockholm.

Formannskapet roterer med årlige sykluser, og går fra 1. juli til 1. juli. Rådet har til oppgave å igangsette og koordinere samarbeid mellom landene i regionen både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå; dessuten har rådet nær kontakt med den private sektor og frivillige organisasjoner og søker å trekke disse med i et samlet samarbeid på tvers av sektorer, regionale og nasjonale grenser.

Fem hovedprioriteringer

Norge tar over formannskapet i Østersjørådet 1. juli 2010 etter Litauen og vil ha oppgaven til 1. juli 2011 da Tyskland står for tur. Dette vil innebære at Norges utenriksminister blir formann for rådet dette året. Avslutningen av formannskapet vil bli markert med et eget utenriksministermøte, som vil finne sted i Norge i juni 2011.

I formannskapsperioden vil Norge ved Utenriksdepartementet lede embetskomiteen som tar seg av det løpende styringsarbeidet på utenriksministerens vegne. Embetskomiteen vil ha 7-8 møter i løpet av formannskapsperioden, og den holder nær kontakt med Østersjørådets sekretariat. Under formannskapsperioden vil Utenriksdepartementet etablere en egen hjemmeside på norsk; denne vil ha referanse til Østersjørådets egen hjemmeside, som er på engelsk.

Østersjørådet har vedtatt at Rådets fem prioriteringer skal være samarbeid om energi, miljø, næringsrettet virksomhet, utdanning og kultur samt sivil sikkerhet. Det norske formannskapet vil i sitt formannskapsprogram ta sitt utgangspunkt i disse prioriteringene.

I samarbeid med berørte departement, regionalt og lokalt nivå samt institusjoner og organisasjoner i privat og offentlig sektor vil Utenriksdepartementet definere nærmere hva som skal fremheves særskilt under det norske formannskapet. I tillegg til prioriteringene vil formannskapsprogrammet etter planen inneholde et arbeidsprogram.

Det norske formannskapsprogrammet vil bli lagt frem på et regjeringssjefsmøte innenfor rammen av Østersjørådet i Vilnius 1. - 2. juni 2010.

 

Til toppen