Designer tilgang på kapital for bedrifter

Av Ragnhild Sjoner Syrstad

Kurt Haugen jobber for økt aktivitetsnivå og innovasjon i Europa. Han er utlånt nasjonal ekspert fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Fra kontoret i Luxembourg designer nasjonal ekspert Kurt Haugen bedre tilgang på fersk kapital for europeiske bedrifter. Foto: Zuzana Petrovicova, Europakommissjonen

Gjennom EØS-avtalen har Norge mulighet til å ha nasjonale eksperter i Europakommisjonen og EUs byråer i Europa, på lik linje med EUs medlemsland. Etter lang fartstid i privat sektor, norsk forvaltning og arbeid med europeisk politikk tok Haugen fatt på jobben som nasjonal ekspert i Generaldirektoratet for økonomiske spørsmål og pengepolitikk, høsten 2013.

Mer kapital for små og mellomstore bedrifter
Fra kontoret i Luxembourg arbeider Kurt Haugen med mange ledd i prosessen med å utforme og kvalitetssikre finansielle instrumenter under det nye EU-programmet for konkurransekraft i næringslivet for små og mellomstore bedrifter. Programmet heter COSME og er en del av EUs overordnede vekst- og sysselsettingsstrategi Europa 2020. Økt verdiskaping skal blant annet skje ved styrket markedstilgang for små og mellomstore bedrifter (SMB) og ved å styrke konkurranseevnen til bedrifter i EU. Haugen jobber med finansiering for SMB gjennom egenkapital og lånefasiliteter.

– Vi sørger for mer kapital til små og mellomstore bedrifter ved å hjelpe bankene med å låne ut mer. Vi utvikler garantiordninger som reduserer bankenes risiko. Jeg forbereder orienteringer for Kommisjonens representanter i styrende organer, designer rammebetingelser og finansielle støttemekanismer i tett samarbeid med andre generaldirektorat, Den Europeiske Investeringsbanken (EIB) og Det Europeiske Investeringsfondet (EIF), sier Haugen.

Mer midler til nyskapende virksomheter
Gjennom EØS-avtalen er norske bedrifter en integrert del av det indre markedet og Norge vil delta i EUs store forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. COSME fungerer sammen med Horisont 2020, slik at finansielle virkemidler i de to programmene er tett integrert.

– I Europa er behovet etter ny kapital for bedrifter tiltrengt og deltakelse i COSME-programmet kan gi bedriftene økt tilgang til kapital. I tillegg til at små og mellomstore bedrifter er hovedsatsningen i COSME-programmet vies det også mer oppmerksomhet til forskning som kilde til innovasjon. Programmet ønsker å sikre arbeidsplasser og å øke produktivitetsnivået i den europeiske økonomien, sier Haugen.

Kjennskap til norske handelspartnere
Etter flere år som økonomidirektør i næringslivet og senest som nestleder ved EØS-midlenes sekretariat i Brussel (FMO) har Haugen blant annet opparbeidet en bred erfaring med finansielle instrumenter, ledelse, økonomisk styring og kontroll.

– Min erfaring både fra kommersiell, privat virksomhet og fra det offentlige har gjort at jeg kan koble "best practice" fra begge sektorer og skape svært gode resultater. Etter å ha arbeidet med EØS-midlene i flere år har jeg blitt godt kjent med EU-systemet, medlemslandene og økonomiske og sosiale ulikheter i Europa.  Denne erfaringen er verdifull å ha med seg i arbeidet med design, juridisk strukturering, rapportering om resultater og selve implementeringen av EU-programmer, sier Haugen.

Haugen samarbeider i internasjonale team og verdsetter erfaringen han får i utlandet.

– Jeg setter stor pris på å arbeide med mennesker fra ulike nasjoner og kulturer. Ulik kulturell bakgrunn gir en god diskusjon og mange ulike forslag som kombinert ender opp i svært gode resultater. Teamarbeid på tvers av generaldirektorat, avdelinger og ikke minst arbeidskollegaer fra ulike medlemsland er inspirerende. Jeg håper at erfaringen, god kjennskap til våre handelspartneres kultur og tankesett verdsettes hjemme, sier Haugen.

Til toppen