Det belgiske formannskapets prioriteringer for arbeidsliv, sosial inkludering og likestilling

Det kommende belgiske formannskapet vil blant annet fokusere på unge i arbeidsmarkedet, grønne jobber og aktiv aldring. EU-delegasjonens arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

Det belgiske formannskapet blir det første som skal implementere den nye jobb- og vekststrategien Europa 2020, og den nye europeiske sysselsettingsstrategien. Det legges således stor vekt på dette arbeidet i programmet for formannskapet.

Belgierne vil fokusere på tiltak både på kort og lang sikt. Blant tiltak på kort sikt nevnes særlig økt fokus på unge i arbeidsmarkedet.  Blant tiltak på lang sikt nevnes særlig det å ta inn over seg morgendagens utfordringer, blant annet med hensyn til klimaendringer, aldring, ny teknologi, og globalisering, mangfold og immigrasjon. Belgierne nevner fem områder spesielt:

1. Grønne jobber;

2. En arbeids- og aldringspakt – sikre aktiv aldring;

3. Restrukturering – bedre håndtering av utfordringer;

4. Fleksicurity og endringsvilje;

5. Likestilling og likelønn.

Tiltak på lang sikt må håndteres med bedre styringsverktøy. Når det gjelder Europa 2020- strategien, vil formannskapet sørge for blant annet bedre fokus på bidragene til Det europeiske råd og styrke sysselsettingsdimensjonen og gi arbeids- og sosialministrene (EPSCO) en relevant rolle i implementering av makro-strukturelle reformer. Dette vil blant annet kunne bedre koordineringen innen de ulike politikkområdene i Rådet, særlig mellom arbeids- og sosialministrene (EPSCO) og finansministrene (ECOFIN), med tilhørende komiteer (EMCO, SPC, EPC, EFC);

Formannskapet vil promotere den sosiale dialogen både innen sektorer og den tverrsektorielle. Belgierne vil videre fokusere på anstendig arbeid og “Global jobs pact” i nært samarbeid med ILO.

Regelverksarbeid:
Belgierne signaliserer at de kommer til å prioritere arbeidet med forslaget til endringer vedrørende svangerskapsdirektivet. Europaparlamentet skal som kjent ha sin første votering av direktivet i juli.
Videre vil de følge opp arbeidet med revisjon av direktivet om fysiske agenser – det vil si beskyttelse mot risiko fra elektromagnetiske felt.
Belgierne vil følge opp tidligere formannskapers arbeid med forslaget om å utvide anti-diskrimineringsrammedirektivet (religion og tro, funksjonshemming, alder og seksuell orientering) til alle sektorer.

Belgierne ønsker å ta flere initiativ innenfor området sosial inkludering/fattigdomsbekjempelse.  Det nevnes særlig arbeidet for å bekjempe fattigdom blant barn og husløshet. Viktigheten av sosial sikkerhet understrekes, og sammenhengen mot blant annet det kommende dokumentet fra Kommisjonen om pensjoner (grønnbok som forventes i juni 2010) understrekes.

Det nevnes også at formannskapet vil arbeide med like rettigheter for personer med funksjonshemminger og de tar sikte på formell vedtakelse av at 2012 blir Europeisk År for aktiv aldring.


Les det belgiske formannskapets prioriteringer for arbeidslivsspørsmål, sosial inkludering og likestilling her

Til toppen