Endringer i lover og forskrifter fra Samferdselsdepartementet fra 1. januar 2020

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Her er en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2020 på Samferdselsdepartementets ansvarsområde.

Lovdata publiserer fortløpende nye lover og forskrifter fra Samferdselsdepartementet i Norsk Lovtidend. Oversikten her er kun et utvalg av forskriftsendringer.

Lov om endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon)

Lovdata

Endringene er vedtatt med delt ikrafttredelse, hvorav hovedtyngden trer i kraft fra 1.1.2020.

Lovendringene som trer i kraft 1.1.2020 er knyttet til den delen av regionreformen som gjelder overføring av fylkesveiadministrasjon fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Endringene i veglova opphever bestemmelsene om felles vegadministrasjon for riksvegene og fylkesvegene i Statens vegvesen, en ordning som har eksistert i over 100 år. Det innebærer at vedtaksmyndighet som iht. loven som har vært lagt til Statens vegvesens regionvegkontorer blir lagt direkte til fylkeskommunene.

Endringer i en rekke forskrifter som gjelder overføringen av fylkesvegadministrasjon og benevnelse av Statens vegvesen

Endringene gjelder forskrifter til veglova (SD), vegtrafikkloven (SD), yrkestransportloven (SD), bilansvarsloven (SD delegert forskriftsmyndighet), lov om merking av forbruksvarer (Vegdirektoratet delegert forskriftsmyndighet), lov om eigedomsregistrering (KMD), skattebetalingsloven (FIN), skatteforvaltningsloven (FIN), lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (FIN), lov om dyrevelferd (NFD, LMD), lov om leger (Helsedirektoratet) og sjøloven (Sjøfartsdirektoratet delegert forskriftsmyndighet).

Endringene skal etter planen i hovedsak fastsettes før årsskiftet med ikrafttredelse fra 1.1.2020.

Endringer i yrkestransportlova

Lovdata

Endringene trer i kraft 1.1.2020 og vil oppheve behovsprøvingen av kommersielle bussruter som er lengre enn 80 km én vei. Samtidig vil det også bli fri adgang til å opprette bussruter som kun betjener flyplasser, uten noen begrensning på rutens lengde.

Operatørene må, som i dag, oppfylle grunnkravene for å kunne drive busstransport av passasjerer, dvs. inneha turvognløyve, og all rutetransport må fortsatt ha et ruteløyve.

Ny lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Lovdata

Den nye loven trer i kraft 1.1.2020. Loven innebærer en omstrukturering og forenkling sammenlignet med gjeldende lov, i tillegg til en rekke materielle endringer på flere områder. Blant de viktigste endringene er at losloven er innarbeidet i den nye havne- og farvannsloven og det er fastsatt en ny bestemmelse om losplikt for å tilrettelegge for autonom kystseilas. Videre er ansvaret for navigasjonsinnretninger og utbedringer i farvannet lagt til staten i sin helhet, og det er åpnet for at eierkommunen, på visse vilkår, ta ut verdier fra havnevirksomheten til bruk for andre formål.