Endringer i regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging

Regelverket for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag er fastsatt av Olje- og energidepartementet med grunnlag i bevilgningen over statsbudsjettets kapittel 1820, post 60. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) forvalter ordningen.

Tilskuddsordningen skal bidra til å redusere faren for tap av menneskeliv og store, materielle verdier ved flom og skred. Primært gir NVE tilskudd til utredning, planlegging og gjennomføring av fysiske tiltak for å redusere faren for skader fra flom og skred på eksisterende bebyggelse.

Regelverket har tillatt at det i særlige tilfeller kan gis tilskudd til riving og flytting av bolighus når gjennomføring av sikringstiltak vil være uforholdsmessig kostbart i forhold til verdien av de utsatte bolighusene, og når flom- eller skredfare mot disse representerer en særlig stor fare for menneskeliv. Departementet har kommet til at det er behov for en mindre endring av ordlyden i tildelingskriteriet for flytting av hus.

Departementet ser ikke grunn til å begrense kriteriet for tilskudd til kun å gjelde for bolighus, når flom- eller skredfare i særlige tilfeller også kan medføre fare for liv og helse i andre bygninger med personopphold. Departementet endrer derfor kriteriet for tilskudd til flytting ut av fareutsatt område til å gjelde for bygninger med personopphold. Endringen trer i kraft umiddelbart.

De tiltak NVE gjennomfører eller yter bistand til, inkludert tilskudd til flytting ut av fareutsatt område, skal prioriteres etter nytte/kost og risiko, med særlig vekt på sikring av menneskeliv og store verdier. 

Til toppen