Enighet om samarbeid mot merverdiavgiftsvindel

Finansministerne i EU er enige om en ny forordning som skal styrke samarbeidet om å bekjempe merverdiavgiftsvindel i Europa. Økte skatter blir i noen grad benyttet for å redusere budsjettunderskuddene i eurolandene. Dette var noen av sakene på skatteområdet i EU i april, mai og juni. Finansråd Tor Lande rapporterer.

I eurogruppen har gjeldskrisen og tiltak mot denne stått i fokus den siste tiden. For å redusere de store budsjettunderskuddene som flere land står overfor, er kostnadskutt avgjørende, men også økte skatter må vurderes. I eksempelet Hellas er krisepakkene vesentlig konsentrert om kostnadskutt på utgiftssiden, men Hellas har også vedtatt skatteøkninger, blant annet ved å øke den generelle merverdiavgiftssatsen. Dette gjør at Hellas nå har en av de høyeste generelle merverdiavgiftssatsene i EU. Også utenfor eurogruppen er skatteøkninger under vurdering som tiltak for å minke utenlandsgjelden og å stabilisere statsbudsjettene.

På møtet i rådet av EUs finansministere (Ecofin) 18. mai presenterte Kommisjonen ved kommissær for økonomisk planlegging og budsjett Janusz Lewandowski sitt forslag til EUs budsjett for 2011.  Budsjettforslaget har en ramme på 142,6 milliarder euro, en økning på 0,8 prosent sammenlignet med 2010. Ecofin tok Kommisjonens forslag til etterretning, og ba De faste representanters komité (COREPER) om å gå gjennom forslaget med sikte på en grundig behandling av budsjettet for 2011 på Ecofin 13. juli 2010. Europaparlamentet forventes å behandle budsjettet i oktober.

Ecofin vedtok i 2006 at det skulle utvikles en antisvindelstrategi på merverdiavgiftsområde. Det ble tatt utgangspunkt i at den gjeldende forordning fra 2003 ikke var et tilstrekkelig redskap mot den profesjonelle form for merverdiavgiftssvindel. På Ecofin 8. juni ble det oppnådd politisk enighet mellom de 27 medlemslandene om endringer i forordningen. Selve teksten i forordningen skal nå utarbeides, og det forventes at denne vil bli vedtatt på et senere møte i Ecofin uten ytterligere politisk diskusjon. Europaparlamentet har allerede uttalt seg om forordningen. Erfaringsmessig kan de ta noe tid før forordningen formelt vedtas i Rådet.

Som en del av EUs skattepakke i 1997 ble det nedsatt en gruppe som skulle undersøke om det foreligger skadelig skattekonkurranse i forhold til næringsbeskatningen innen EU basert på ”Code of conduct”. Gruppen rapporterer løpende til Rådet, og Ecofin hadde følgende konklusjoner på gruppens rapport fra 8. juni: 

  • Generell støtte til gruppens arbeid som framkommer ganske detaljert av rapporten
  • Ber om at gruppen fortsetter arbeidet med å hindre at det innføres nye ordninger i strid med kodeksen (”Standstill- ”) eller slik at de skadelige elementer i en eksisterende ordning fjernes (”Rollback”)
  • I forholdet til arbeidet mot tredjeland ble Kommisjonen bedt om å starte en dialog med Liechtenstein og Sveits i forhold til om disse landene kan tilslutte seg kodeksens prinsipper.
  • Ba om at gruppen rapporterer til Ecofin på nytt i løpet av det belgiske formannskapet.

 

Les hele rapporten her.

Til toppen