EU-programdeltakelse gir økte muligheter

Gjennom kampanjen ”Hvordan skape mangfold – på ordentlig” satte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fokus på likestilling og mangfold i arbeidslivet. Prosjektstøtten de fikk gjennom Norges deltakelse i EUs sysselsettingsprogram (PROGRESS) bidro til at kampanjen nådde ut til mange flere enn hva som ellers hadde vært mulig. LDO er gjesteskribent hos EU-delegasjonen denne måneden.

September 2009 bestilte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) en gallupundersøkelse for å avdekke offentlige og private virksomheters kjennskap til aktivitets- og redegjørelsespliktene på likestillingsområdet. Undersøkelsen avslørte gjennomgående lav kunnskap om pliktene i både privat og offentlig sektor; kun 3 av totalt 625 arbeidsgivere hadde konkret kjennskap til hvilke plikter det dreide seg om, og under halvparten visste hvilke grunnlag pliktene omfatter. De avdekkede kunnskapsmanglene bekreftet LDOs egne erfaringer som kontrollinstans og synliggjorde sterkt behov for informasjon om aktivitets- og rapporteringspliktene, og om hvordan virksomheter kan imøtekomme disse.

Undersøkelsen ble gjennomført som ledd i en større landsdekkende bevisstgjøringskampanje gjennomført i regi av LDO. Kampanjen, ”Hvordan skape mangfold – på ordentlig?”, hadde mål om å øke kjennskap til aktivitets- og rapporteringspliktene blant arbeidsgivere, HR-ansvarlige, tillitsvalgte og andre interessenter, og mottok viktig støtte fra Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartement og EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet (PROGRESS 2007-2013). Kampanjen ble en enorm suksess i 2009, og ble fornyet ut 2010, med ny støtte også fra Barne-, ungdoms-, og familieetaten.

Nasjonal bevisstgjøringskampanje
Kampanjen har tatt i bruk flere virkemidler for å øke bevisstheten om aktivitets- og rapporteringspliktene og anti-diskrimineringsbestemmelsene i arbeidslivet.

Høsten 2009 ble det gjennomført gratis kurs om aktivitets- og rapporteringspliktene i Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø og Stavanger. Deltakere fikk en innføring i diskrimineringsjussen i arbeidslivet og en gjennomgang av hvordan gå frem for å imøtekomme pliktene. Det ble lagt vekt på konkrete, praktiske eksempler og utvalgte virksomheter presenterte sine erfaringer fra likestillings- og mangfoldsarbeid i egen virksomhet. Deltakerevalueringene var overveldende positive og en oppfølgende evalueringsrunde noen måneder senere bekreftet yterligere at kursinnholdet hadde vært svært nyttig for deltakernes daglige arbeid.

LDO lanserte også spesialutviklete verktøy i forbindelse med kampanjen; en håndbok og et lovkompendium med relevant lovverk samlet i et oppslagsverk ble delt ut til kursdeltakere og gjort tilgjengelige for bestilling eller nedlasting gjennom nyutviklede kampanjesider på nett. Kampanjesidene, som videreutvikles i 2010, samler flere nettbaserte resurser og verktøy, i tillegg til informasjon om kampanjen, pliktene og relevante lenker.

Utover en aktiv mediastrategi omfattet kampanjen også betalt annonsering i trykk- og elektronisk media, samt annonsering på pendlebussene i stor-Oslo regionen; til sammen et nedslagsfelt på flere hundre tusen personer.

Kampanjeåret 2009 ble avsluttet med ekspertkonferanse i Oslo rettet mot jurister, advokater, rådgivere hos arbeidslivets parter og andre med tyngre juridisk kompetanse og relevante forkunnskaper om anti-diskrimineringsbestemmelsene. Konferansen samlet innledere fra LDO, Likestillings- og diskrimineringsnemnda samt profilerte jurister og akademikere. Det legges opp til et tilsvarende arrangement i 2010.

Deltakelse i PROGRESS-programmet gir muligheter
Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet (PROGRESS-programmet). Programmet finansierer aktiviteter rettet mot å nå mål om å styrke kunnskap og forståelse for sysselsetting, sosial beskyttelse, integrasjon, arbeidsliv, ikke-diskriminering og likestilling. Nesten to tredeler av midlene som ble brukt til kampanjen ”Hvordan skape mangfold – på ordentlig?” kom fra EUs PROGRESS-program.

Ekstern prosjektstøtte har bidratt til å øke LDOs evne til å nå ut på en skala som ellers ikke hadde vært mulig. Regionale kurs, workshops, praktiske verktøy og nettsider har alle bidratt til viktig informasjonsspredning og kompetanseheving over hele landet. Som direkte resultat av kampanjen har LDO også merket økt pågang fra arbeidsgivere og arbeidslivets parter med spørsmål om ytterligere råd og veiledning.

Fjorårets deltakerantall på over 900 personer bekreftet at det er et reelt ønske om mer informasjon om aktivitetspliktene. Pågangen til ny kursrunde høsten 2010, med kurs i Bodø, Molde, Bergen, Oslo og Hamar, har vært så stor at venteliste har blitt innført flere steder.

Kampanjerelatert annonsering og -mediaomtale har bidratt til å spre informasjon om lovene og ”good practices” langt utover det LDO hadde klart på egen hånd. I tillegg har kampanjen bidratt til økt dialog og samarbeid mellom LDO og arbeidslivets parter, interesseorganisasjoner, statlige og kommunale aktører og det private næringsliv. I 2010 har LDO også utvidet sitt samarbeid med Senter for kunnskap og likestilling (KUN) og Likestillingssenteret i Hamar i forbindelse med kampanjen.

Kampanjens kanskje aller viktigste bidrag vil forhåpentligvis være en bredere forståelse av mangfold som noe positivt - en potensiell ressurs dersom de riktige virkemidlene brukes på riktig måte. Og selv om bare noen få arbeidsgivere tar dette til seg, vil det likevel ha stor betydning for norsk arbeidsliv i årene som kommer.

 

Til toppen