Farm to Fork – strategien – Rapport fra konferanse

EU-kommisjonen arrangerte 15. og 16. oktober en større digital konferanse med anslagsvis 1000 deltakere om Farm to Fork – strategien, - om hvordan EU kan bygge bærekraftige matsystemer. Det var stor oppslutning om hovedinnholdet i strategien, men til dels ulike syn blant medlemslandene på konkrete tiltak, rapporterer matråden, landbruksråden og helse- og mattrygghetsråden ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel.

EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans innledet med å si at Farm to Fork og Biodiversitetsstrategien er svært sentrale elementer i Green Deal (Green Deal er en strategi fra Europakommisjonen for å gjøre EUs økonomi bærekraftig og klimanøytral).

Det er nødvendig å skape en ny og bedre balanse mellom natur, matsystemer og biodiversitet. Dette er viktig for å beskytte folks helse og velvære, og samtidig øke EU’s konkurranseevne. Jordbruket må endres globalt, og EU må vise lederskap i denne endringsprosessen. Det er viktig å skape forståelse for at ikke bare bønder, men at alle må delta i denne endringen. Det er også sentralt at oppfølgingen av Farm to Fork–strategien bidrar til å redusere forskjeller mellom distriktene og de sentrale områdene i Europa.

Samarbeid og respekt

Kommisærene for helse og landbruk pekte på den innbyrdes avhengigheten mellom friske mennesker, sunne samfunn og en sunn planet. Farm to Fork – strategien er viktig både for forbrukerne, bøndene og planeten. Covid-19-pandemien har også vært en vekker i så måte. Kommisærene pekte også på betydningen av samarbeid og gjensidig respekt i strategiarbeidet. EUs felles jordbrukspolitikk (CAP) vil være et viktig verktøy. Rent konkret nevnte landbrukskommisæren betydningen av bredbåndsutbygging for å legge til rette for presisjonsjordbruk, samt behovet for dyrevelferdsmerking på produkter.

Deretter fulgte en paneldiskusjon om hvordan man kan samarbeide for å endre matsystemene. Her deltok medlemmer fra Europaparlamentet, medlem av europeisk regionkomite, dansk mattilsyn, WWF (World Wildlife Fund), BEUC (The European Consumer Organisation) og matindustrien, samt Copa-Cogeca (organisasjon for europeiske bønder og landbrukssamvirker).

Bør være målrettet

Det ble hevdet at forbrukernes rolle bør vies større oppmerksomhet i strategien, da nøkkelen for å skape endring i stor grad ligger hos den som etterspør produktene. Det er behov for mer opplysning for å skape bedre forståelse for  konsekvensene av å velge ulike produkter, både når det gjelder helse og bærekraft. Ingen tvil om at jordbruket må bli mer bærekraftig, f.eks. ved presisjonsjordbruk med mindre og mer målrettet bruk av plantevernmidler, gjødsel og medisiner. Det er også viktig å lære av hverandre, fordi det er så store forskjeller mellom enkelte medlemsland. Den felles landbrukspolitikken (CAP) er et sentralt verktøy for å styre utviklingen, men det var ulik vurdering av om den dreier raskt nok i riktig retning.

Ifølge det danske mattilsynet er forbrukerne opptatt av bærekraft, og de har god erfaring med dyrevelferdsmerking av produktene i Danmark. Den økologiske produksjonen er mer enn doblet fra 2007 til 2019.

Den europeiske forbrukerorganisasjonen uttrykte støtte til Farm to Fork-strategien. Forbrukerhensyn er sentralt i strategien, og de er opptatt av bedre merking av matvarene når det gjelder helse og bærekraft. Organisasjonen har tro på fremtiden, og vil være en del av løsningen. Det er ikke noe offer å ta del i den foreslåtte utviklingen, tvert imot: Jordbruks- og handelspolitikken må etter deres syn endres for å bidra til en mer rettferdig, sunn og miljøvennlig matproduksjon.

Matindustriens utfordringer

Representanten fra matvareindustrien mente at Farm to Fork har stor oppmerksomhet på primærproduksjonen, og at den med fordel kunne omtalt utfordringene for matvareindustrien også i større grad.

Copa-Cogeca bekreftet at de støtter hovedinnholdet i Green Deal, men at mange av de foreslåtte tiltakene foreløpig er lite utredet, og man vet lite om hvilket regelverk myndighetene kommer til å foreslå. Tiltakene må også tilpasses forholdene i de enkelte områdene i Europa. Det trengs investeringer og verktøy for å nå målene i strategien. De sa også at det er viktig å huske at bøndene tjener betydelig mindre enn de som deltar i panelet i dag. For øvrig ønsker bøndene å produsere de produktene forbrukerne etterspør.

I diskusjonen kom det fram at:

  • matproduksjon har en lang tradisjon som man kan videreutvikle, men ikke bør revolusjonere over natten.
  • det er viktig å produsere nok og helsemessig trygg mat til befolkningen.
  • maten bør ikke ha så høy pris at bare de med høyest inntekt har råd til å kjøpe kvalitetsmat.
  • myndigheter, forbrukere og bønder må samarbeide for å nå målene i Farm to Fork–strategien.

Under konferansens andre dag fikk vi presentert resultatene fra Eurobarometer sin undersøkelse av forbrukernes synspunkter på bærekraftig mat. Undersøkelsen konkluderer med at bærekraft anses som viktig, men at smak, pris og mattrygghet fortsatt er viktigere, og at informasjon er avgjørende for å fremme bærekraftige valg.

Eksperter fra myndigheter, næringsmiddelindustrien og FAO (FNs mat- og landbruksorganisasjon) diskuterte hvordan man kan utvikle EU-lovverk og andre virkemidler for bærekraftige matsystemer. Det ble pekt på at lover og forskrifter ikke alltid er det beste virkemidlet. CAP vil inneholde en del økonomiske virkemidler, og på noen områder kan man også oppnå mye gjennom partnerskap og forpliktende dialog. Representanten fra FAO benyttet anledningen til å peke på at ikke alle bønder har muligheter til å investere i ny teknologi, og ikke alle forbrukere kan betale for bærekraftig mat dersom prisene økes for mye.

Grønne allianser

Kommisærene for helse og landbruk mener at samarbeid, digitalisering, forskning og innovasjon er viktig, ikke for å revolusjonere, men for å endre matproduksjonen i mer bærekraftig retning. Økt andel økologisk jordbruk og dyrevelferdsmerking vil også utgjøre viktige elementer i endringen.  Dette vil være nødvendig og bra for hele samfunnet.

Vurdering

Farm to Fork–strategien vil også bli drøftet på landbruks- og fiskerirådsmøtet denne uken. Kommisjonen vil trolig bli bedt om å iverksette juridisk lovverk for å følge opp strategien innen 2023. Det må påregnes videre drøftinger mellom Kommisjonen og medlemslandene om ambisjonsnivåene for reduksjoner i bruk av gjødsel, plantevernmidler og antibiotika og fremtidig mål for økologisk landbruk.  Enkelte medlemsland er redd for at EU går for langt, og går for raskt fram når det gjelder reduksjoner av innsatsfaktorer, slik at jordbruksproduksjonen blir dyrere og slik at EU mister konkurransekraft på EU-markedet og på verdensmarkedet. 

Denne rapporten er skrevet av matråd Stein Ivar Ormsettrø, landbruksråd Magnar Sundfør og helse- og mattrygghetsråd Anders Lamark Tysse.

Stein Ivar Ormsettrød.
Matråd ved EU-delegasjonen i Brüssel, Stein Ivar Ormsettrød. Foto: Norges delegasjon til EU.
Landbruksråd Magnar Sundfør ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel
Landbruksråd Magnar Sundfør ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel . Foto: Norges delegasjon til EU
Helse- og mattrygghetsråd Anders Lamark Tysse.
Helse- og mattrygghetsråd Anders Lamark Tysse. Foto: Norges delegasjon til EU