Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fire millioner kroner til lokale trafikksikkerhetstiltak

– Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er avgjørende i innsatsen for færre drepte og hardt skadde i trafikken. Samferdselsdepartementet gir derfor støtte til slikt arbeid. I år har vi delt ut fire millioner kroner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Tilskuddsordningen er en del av regjeringens brede satsing på trafikksikkerhet. Satsningen tar i bruk et bredt spekter av tiltak, både fysiske tiltak på veinettet, tiltak som kan påvirke trafikantenes atferd, og tiltak rettet mot kjøretøyene. For å redusere antallet som blir drept eller hardt skadd i trafikken er det viktig å jobbe sammen, og lokale initiativ er et viktig bidrag. I år støtter vi spesielt aktiviteter som stimulerer til sykling, sier Solvik-Olsen.

Disse prosjektene har fått midler i år:

 • Trygg Trafikk Vestfold til "Lys til ettertanke": Er tildelt 135 000 kroner til minnemarkeringen "Lys til ettertanke". Markeringen har som formål å minnes trafikkofre, sette søkelys på trafikkulykker og ha en preventiv effekt for de som kjører gjennom markeringen. Minnemarkeringen i Vestfold er avholdt årlig siden 1994, og statsråden deltok 3. januar 2016 som hovedtaler for andre gang.

 • Kjør for livet AS til samarbeidsprosjektet "KLF #7": Er tildelt 600 000 kroner for å utvide prosjektet til seks nye fylker. Kjør for livets virksomhet retter seg mot spenningssøkende barn og unge opp til 24 år med interesse for motor og mekanikk. Gjennom et tilpasset fritidstilbud er målet å flytte utøvelsen av spenningen til arenaer hvor ungdommen får god oppfølging av kompetente voksne rollemodeller. Kjør for livet er et samarbeidsprosjekt mellom Trygg Trafikk, Kongelig Norsk Automobilklub, Statens vegvesen og Gjensidige forsikring.

 • Skadeforebyggende Forum til delprosjektet "Risikorydding; Trafikk": Er tildelt 350 000 koner for å invitere lag, foreninger, enkeltpersoner og kommuner til samarbeid for økt trafikksikkerhet på sykkelveier og rundt skoler og lekeplasser i nærmiljøet. Prosjektet er en del av det treårige prosjektet "Risikorydding", et prosjekt som i samarbeid med Gjensidigestiftelsen arbeider for økt trygghet hjemme og i nærmiljøet.

 • Norges Bedriftsidrettsforbund til prosjektet "Sykle til ungdomskolen": Er tildelt 350 000 kroner til en utvidelse av det eksisterende sykle til jobben-prosjektet. Utvidelsen har som mål å både øke andelen barn og unge som sykler til skolen, og øke barn og unges bevissthet knyttet til trafikksikkerhet. Prosjektet vil blant annet ta i bruk pushvarsler om trafikksikkerhet i deltakerappen for å nå ut med budskapet.

 • Organisasjonen "På sykkel i Telemark" til "Alle barn sykler": Er tildelt 250 000 kroner for å utvikle materiell for utvidelse av programmet "Alle barn sykler". Dette er et trafikalt opplæringsprogram for barn, som de siste ti årene er gjennomført for til sammen 17 000 barn i Grenlandsområdet. Formålet med opplæringsprogrammet er å lære barn nødvendige ferdigheter for å ferdes trygt på sykkel og motivere til å velge sykkel som framkomstmiddel. Organisasjonen "På sykkel i Telemark" vil nå digitalisere programmet for å gjøre det tilgjengelig for flere kommuner.

 • Miljøagentene til konkurransekampanjen "Beintøft": Er tildelt 360 000 kroner for å engasjere elever til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. Ifølge Trygg Trafikk utgjør foreldre som kjører barna sine til skolen den største trusselen mot barns sikkerhet på skoleveien. Å redusere biltrafikken rundt skoler er derfor et viktig trafikksikkerhetstiltak. Miljøagentene samarbeider med Trygg Trafikk, Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Foreldreutvalget i grunnskolen og Syklistenes Landsforbund om kommunikasjon rundt trafikksikker og miljøvennlig transport.

 • Norges Lastebileier-Forbund til "Venner på veien": Er tildelt 200 000 kroner til trafikksikkerhetskampanjen "Venner på veien". Dette er en landsdekkende kampanje med formål om å øke trafikksikkerheten i situasjoner der tungtransport og barn møtes i trafikken gjennom et undervisningsopplegg for skolebarn.

 • Høyanger kommune til prosjektet "Trafikktryggleik i trafikken": Er tildelt 100 000 kroner i tilskudd til å produsere materiell og gjennomføre arrangementer og skolebesøk. Formålet er å øke bevisstheten rundt trafikksikkerhet blant de rundt 1 000 barn og unge som benytter seg av skoleveiene i kommunen.

 • Hedmark fylkeskommune til trafikksikkerhetstiltaket "Vilt på ville veger": Er tildelt 200 000 for å gjennomføre en informasjonskampanje rettet mot bilister. Formålet med prosjektet er å redusere viltpåkjørsler på vei- og jernbane.

 • Tokke kommune til fartsreduserende tiltak på skolevei: Er tildelt 28 000 kroner for å bygge to fartsdumper på Talleiv Huvestads vei på Dalen. Formålet er en tryggere skole- og barnehagevei for beboere i nærområdet.

 • Hestøya Sør Velforening til fartsreduserende tiltak i boligfelt: Er tildelt 12 000 kroner for å bygge to fartsdumper i sitt boligfelt på Hestøya i Brønnøysund. Formålet er å øke trafikksikkerheten i boligfeltet ved å senke hastigheten på den mest utsatte veistrekningen.

 • Måsøy kommune til tiltak for trafikksikker skolevei: Er tildelt 465 000 kroner i tilskudd til bygging av fortau på deler av veiene Søndregate og Storvannsveien i Havøysund. Dette er strekninger hvor det kjøres med høy hastighet uten at myke trafikanter er tilstrekkelig ivaretatt. Formålet er en tryggere vei for skoleelever og andre myke trafikanter i Havøysund.

 • Herøy kommune til belysning av fotgjengerovergang: Er tildelt 100 000 kroner til etablering av intensivbelysning av en fotgjengerovergang på Bergsøya. Området er brukt som skolevei og veien har stor trafikkbelastning. Formålet med prosjektet er å forebygge trafikkulykker ved gi beboere på Bergsøya en sikker mulighet til å krysse veien.

 • Stokke IL Ski til tiltak for trafikksikker trening: Er tildelt 250 000 kroner for å etablere et avskjermet treningsfelt for de minste deltakerne i klubben. Treningen foregår på rulleski sommerstid, og kombinasjonen av ustødige barn og biltrafikk kan føre til farlige situasjoner. Formålet med tiltaket er en sikrere trening gjennom å skjerme de yngste deltakerne fra trafikken.

 • Sandnes Arena AS til tiltak for trafikksikker trening: Er tildelt 600 000 kroner for å gjennomføre en rekke tiltak som vil forbedre trafikksikkerheten til deltakere i de tilknyttede idrettslagene. Det skal gjennomføres en informasjonskampanje, iverksettes sikringstiltak på veier som brukes av rulleskiløpere, etablere et sykkelopplæringskurs for barn og innvandrere, samt opparbeide et eget område for opplæring. Formålet med tiltakene er en sikrere treningssituasjon for deltakere i de tilknyttede idrettslagene.

Tilskuddene inngår i Samferdselsdepartementets ordning for tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak, som skal bidra til å styrke arbeid med trafikksikkerhet som er satt i gang av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.

 

Til toppen