Historisk arkiv

Forlenget Quick Reaction Alert- (QRA-) beredskap med F-16 i Bodø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

QRA-beredskap med F-16 overføres fra Bodø til Evenes så snart Forsvaret finner det operativt forsvarlig, og senest 31. desember 2019. Faseettersyn av F-16, vedlikehold av EK-utrustning og vedlikehold av avionikk-komponenter (AIS) videreføres i Bodø frem til 31. desember 2019.

Et F-16 jagerfly i døgnberedskap ved Bodø Hovedflystasjon
Et F-16 jagerfly i døgnberedskap ved Bodø Hovedflystasjon (FMS, Peder Torp Mathisen)

Beslutningen om å videreføre en samlokalisert QRA-beredskap med verkstedkapasiteten i Bodø til disse avvikles i 2019, er innenfor rammen av langtidsplanen for Forsvaret.

-Dette er en viktig beslutning for å beholde sentral teknisk kompetanse og er økonomisk regningssvarende, sier forsvarsministeren.

-Vi ser at dette vil gi kvalitative og økonomiske synergier samt redusert risiko for tap av teknisk kompetanse, fortsetter hun.

Hun poengterer at det er viktig å omstille Luftforsvaret helhetlig og at gjennomføringen bidrar til at innføringen av det nye kampflyet F-35 skjer så smidig og rasjonelt som mulig innenfor Stortingets fastlagte rammer. Samtidig må forutsigbarhet for berørt personell ivaretas i størst mulig utstrekning.

Hensikten med omstillingen i Luftforsvaret er å kraftsamle og utvikle robuste kompetansemiljøer samt frigjøre ressurser som gir grunnlag for å anskaffe og drifte moderne våpen og systemer. Ved behandlingen av gjeldende langtidsplan for Forsvaret vedtok Stortinget blant annet å opprette én hovedbase for kampfly på Ørland flystasjon, og at Bodø hovedflystasjon legges ned. Det ble også vedtatt å etablere en fremskutt operasjonsbase for kampfly i Nord-Norge på Evenes. Dette ligger fast.

-Det er god personellpolitikk å sørge for at de verkstedansatte som Forsvaret allerede har i Bodø, gis mulighet for å jobbe der frem til 31. desember 2019. Alternativet vil eventuelt være å utdanne og ansette nye F-16 teknikere ved Ørland/Evenes. Nyrekruttering av teknisk personell til et aldrende materiellsystem på vei mot utfasing vil være krevende, sier Strøm-Erichsen.

Starter etablering på Evenes
En prosjektorganisasjon som skal jobbe for fremskutt operasjonsbase på Evenes vil så snart som mulig starte sitt arbeid.

Fra 2015 vil det igangsettes investeringer på Evenes, planlagt for til sammen 120 mill.

Dette innebærer etablering av tilstedevaktbygg, administrasjonsbygg og øvrig nødvendig infrastruktur.

- Dette er for å tilrettelegge for økt aktivitetsnivå på Evenes, og for å sikre at QRA-beredskapen kan ivaretas fast fra 31. desember 2019, forklarer forsvarsministeren.

For å opparbeide erfaring med bruk av Evenes som QRA-base vil Evenes i årene fremover prioriteres ved planlegging av øvelser og QRA-deployeringer.

- Målet er at Evenes skal være i stand til å støtte operasjoner, øvingsaktivitet og QRA-deployeringer med F-16 snarest mulig og senest innen 31.desember 2016, og være i stand til å støtte operasjoner med F-35 senest 31. desember 2019, avslutter forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Til toppen