Familien til tjenestemenn i utlandet får forsikring

Regjeringen innfører en ulykkesforsikring for familiemedlemmer som flytter med embets- og tjenestemenn til tjenestested i utlandet. Forsikringsordningen gjelder fra 9. august 2013.

Forsikringen omfatter ektefelle, partner, samboer og barn inntil fylte 18 år, eventuelt til og med det år barnet fullfører videregående skole. Den gjelder over hele verden og under hele utenlandsoppholdet, også under reise til tjenestestedet.

Forsikringsordningen er et ledd i statens familietilpassete personalpolitikk. Arbeidsgiver har et særlig ansvar for å ivareta utsendte tjenestemenn og deres familie, og for å gi familiene et sikkerhetsnett dersom uønskede hendelser skulle inntreffe.

Det foreligger i dag ingen statlige forsikringsordninger for medfølgende familiemedlemmer. Private forsikringer bortfaller ofte umiddelbart eller kort tid etter utbrudd av krig eller uroligheter, og er dessuten avgrenset mot naturkatastrofer.

Etter den nye ordningen vil invaliditet eller dødsfall som følge av en ulykke gi rett til erstatning. Også skader forårsaket av terrorhandlinger, væpnet konflikt, krigshandlinger, opptøyer og naturkatastrofer dekkes av forsikringen.

Forsikringen gir rett til erstatning på inntil 20 G (folketrygdens grunnbeløp), ca. 1,7 millioner kroner. Statens pensjonskasse administrerer forsikringsordningen.

Til toppen