Politisk behandling av EUs langtidsbudsjett i gang

12. september startet den politiske behandlingen av Europakommisjonens forslag til EUs langtidsbudsjett. Endelig vedtak av budsjettet er ventet tidligst neste høst. Finansråd Tor Lande rapporterer.

Medlemslandenes utenriksministere hadde i Rådet for generelle saker (GAC) 12. september sin første politiske behandling av Kommisjonens forslag til langtidsbudsjett som ble lagt fram 29. juni.

Viktig for Polen
Polen er en stor bidragsmottager i budsjettet og har satt saken høyt på agendaen under sitt formannskap, men det forventes ingen klare konklusjoner før det danske formannskapet som starter 1. januar 2012. Endelig vedtak kan tidligst påregnes under det kypriotiske formannskapet høsten 2012.

Nettobidragsyterne, eksempelvis Storbritannia, Nederland, Sverige, Tyskland og Frankrike har allerede varslet at de synes rammen i Kommisjonens forslag er for høy (en realvekst på 5 prosent), men under Rådets behandling denne gangen var ikke dette noe sentralt punkt.  

Enighet om tidsperspektiv og oppbygging
Rådet er enige med Kommisjonen i at det bør være et langtidsbudsjett på syv år. Det var også bred enighet om oppbyggingen med blant annet fem utgiftskategorier. Noen mente at samhørighets- og regionalpolitikken (Cohesion) fortsatt burde være delt og i to kapitler som før, framfor at den skal være etablert under overskriften ”en smart og inkluderende vekst” (smart and inclusive growth).

Det forventes at langtidsbudsjettet også skal behandles på neste møte i Rådet for generelle saker 15. november.  

Se pressemelding fra Rådet her.

Til toppen