Forsvars- og sikkerhetsdirektivet inn i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen fredag 14. juni ble til sammen 41 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er direktivet om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser.

Fra møtet i EØS-komiteen 14. juni 2013. EU-ambassadør Atle Leikvoll flankert av ministerråd Aud Hellstrøm og nestleder ved EU-delegasjonen, Niels Engelschiøn. Foto: Lars-Erik Hauge/EU-delegasjonen

EU vedtok i 2009 et nytt forsvars- og sikkerhetsdirektiv, og dette er nå innlemmet i EØS-avtalen. Formålet med direktivet er å inkludere forsvars- og sikkerhetsanskaffelser i det indre marked og dermed skape et effektivt europeisk forsvarsmarked og en konkurransedyktig forsvarsindustri i Europa.

Innlemmelsen av direktivet gir norsk forsvars- og sikkerhetsindustri større eksport- og inntektsmuligheter. Direktivet vil i Norge bli gjennomført i en egen forskrift med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser. EØS-avtalens artikkel 123, som blant annet gir adgang til å treffe tiltak for blant annet å sikre vesentlige sikkerhetsinteresser, forblir uendret.

Forenklet lisensordning
På møtet i EØS-komiteen ble også et direktiv om forenkling av vilkårene for overføring av forsvarsrelaterte varer innen EU/EØS vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Hensikten er å styrke konkurransevilkårene for industrien i EØS-området. Direktivet legger opp til en forenklet lisensordning for å sikre at leverandører i forskjellige land får lik behandling, slik at prinsippene for det indre marked i større grad skal gjelde forsvarsrelaterte varer.

Direktivet får liten betydning for selve eksportkontrollen og innebærer ingen liberalisering. Eksporten skal fortsatt oppfylle de vilkårene Norge setter for eksport av forsvarsrelaterte varer, og direktivet får heller ingen virkning på vilkår for eksport til land utenfor EØS-området.

EØS-finansieringsordningen
På møtet i EØS-komiteen gjorde man opp status for arbeidet med å redusere utestående rettsakter som skal tas inn EØS-avtalen. Hittil i 2013 er mer enn 220 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen, og arbeidet med å redusere utestående rettsakter fortsetter.

Det var også enighet om å gjennomgå behovet for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i EØS-området slik avtalen om EØS-finansieringsordningen for 2009-2014 sier skal foretas ved slutten av femårsperioden. Gjennomgangen vil etter planen starte før sommerferien.

Neste møte i EØS-komiteen er mandag 15. juli.

Mer informasjon:
Les om rettsaktene som ble innlemmet i EØS-avtalen 14. juni

Til toppen