Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fristilt statlig vegtilsyn fra 2017

- Som en del av regjeringens reform av vegsektoren fristiller vi Vegtilsynet fra Statens vegvesen og får på plass nye lovbestemmelser som skal styrke tilsynet. Dette vil bidra til klarere roller og bedre trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Vegtilsynet vil fra årsskiftet være direkte underlagt Samferdselsdepartementet.

Det uavhengige Vegtilsynet skal føre tilsyn med både Statens vegvesen og det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier AS.

Vegtilsynet ble etablert i 2012 som Samferdselsdepartementet sin fagenhet som skal kontrollere og føre tilsyn med at krav til trafikksikkerhet knyttet til riksveg er ivaretatt av Statens vegvesen. - Ved å være en aktiv pådriver for et sikkert og godt vegnett, skal Vegtilsynet bidra til våre overordnede mål i transportpolitikken, sier Solvik-Olsen.

Vegtilsynet er bygd opp som et risikobasert systemtilsyn. For å få et trygt vegnett, som forebygger skade på liv og helse og de materielle og økonomiske verdier som transport på veg representerer, skal vegtilsynet prioritere tilsynsvirksomheten sin der risikoen for ulykker er størst.

Vegtilsynet har siden oppstart vært direkte underlagt vegdirektøren, med et organisatorisk og styringsmessig skille mellom Vegtilsynet og resten av Statens vegvesen sin virksomhet.

I arbeidet med Transportreformen ble organiseringen av Vegtilsynet vurdert, og i Prop. 117 S (2014-2015) går det fram at det er ønskelig at Vegtilsynet løsrives fra Statens vegvesen og etableres som et eget forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet.

 

Fakta:

Antall ansatte: 12

Hovedkontor: Voss

Årlig budsjett: 16,8 millioner i 2016

Til toppen