Fylkesnytt fra Innlandet 1/2021

Statsforvalteren i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om at den første samla oversikten over skogressursen for Innlandet fylke nå er utarbeidet.

Plantebrett i gave til alle sykehjem

Statsforvalteren i Innlandet ønsker å gi noe tilbake til kommunene som takk for god innsats og fint samarbeid gjennom koronapandemien. Derfor gir vi gratis plantebrett til alle sykehjem i Innlandet.

Gjennom Statsforvalterens Inspirasjonskorps setter vi fokus på våre eldre. Utdelingen av plantebrett er en særskilt takk til generasjonen som har dyrket og bygget landet vårt. Vi tenker at dyrkingen vil kunne gi fine samtaler, hyggestunder og fremkalle gode minner. Håpet er selvsagt også at plantene vil vokse og gro og gi gode, lokale råvarer og skape velsmakende, sunne måltidsopplevelser. 

planting på Presterudsenteret
Åge Olsen på 102 år og Heliane Rinke  samarbeider godt  om plantinga på Presterud i Hamar kommune. Foto: Turid W. Olsen

Symbol på nytt liv og håp

Brettet består av 24 kålplanter, en plante-duk og litt gjødsel. Det følger med en «bruksanvisning» med informasjon om plantene og hva som er lurt å gjøre underveis. Plantene symboliserer nytt liv og håp om at vi nærmer oss mer normale tider.

Svært godt mottatt

Responsen på gaven har vært svært god, både under selve overrekkelsene og i etterkant. Vi har møtt eldre, helsefagarbeidere og helseansvarlige i kommunene og ordførere. Statsforvalteren har høstet lovord og takk.

Gode samarbeidsparter

Inspirasjon til tiltaket fikk vi gjennom vårt samarbeid med grøntprodusent Louise Gjør, Innlandet Bondelag og Norgro. Louise Gjør, som også er medlem av vårt Matgledekorps og Inspirasjonskorps, har levert ut plantebrett til alle 380 barnehagene i Innlandet. Nå får også de eldre mulighet til å dyrke egne grønnsaker på sykehjemmene. Det er 70 sykehjem totalt i Innlandet.

Om Statsforvalterens Inspirasjonskorps

Inspirasjonskorpset er et mykt beredskapstiltak under pandemien hvor vi henvender oss direkte til eldre og til ansatte og frivillige i kommunene.

De inspirerende medlemmene i Inspirasjonskorpset Innlandet
De inspirerende medlemmene i Inspirasjonskorpset Innlandet er Louise Gjør, Erling Jevne (ikke med på bildet), Torbjørn Løkken, Ine Wigernæs, Morten Midtlien, Irene Hanssen og Charlotte Mohn Gaustad. Foto: Statsforvalteren i Innlandet

Kontakt: Hanne Kjøsnes, tlf. 95 87 97 68, fmhehkj@statsforvalteren.no og
Turid Windjusveen Olsen, tlf. 90 77 13 26, fmhetwo@fylkesmannen.no

Tiltaksplan for skog- og tresektoren på innspillsrunde

Skogen – Innlandets grønne gull
Skogen – Innlandets grønne gull. Foto: Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune har, i samarbeid med skog- og trenæringene, utarbeidet forslag til tiltaksplan for skog- og tresektoren i Innlandet. Tiltaksplanen er forankret i Bioøkonomistrategien for Innlandet 2017- 2024, og skal legges fram til politisk behandling i fylkeskommunen. 

Skogressursene i Innlandet gir store muligheter til å bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver innen verdiskaping og sysselsetting, ivaretakelse av biologisk mangfold og i klimaarbeidet. I dag er 1800 personer sysselsatt i skogbruket og med trelast- og trevareindustrien gir skogen grunnlag for over 5 000 arbeidsplasser spredt rundt i hele fylket. Førstehåndsverdien på den årlige avvirkningen er 2 milliarder kroner. Samtidig med en økt avvirkning de siste årene har også skogareal avsatt til vern økt og utgjør nå nær 5 prosent.

Som en del av arbeidet med tiltaksplanen har NIBIO utarbeidet en oversikt av skogressursen i Innlandet og kjørt alternative framtidsprognoser og Skogdata har utarbeidet en oversikt over hvor tømmeret fra Innlandet bli foredlet.

Tiltaksplanen tar utgangspunkt i de utfordringene som blant annet disse analysene peker på, og er delt inn i tre deler:

  1. Bærekraft og produksjon i skogen
  2. Verdiskaping og klimanytte
  3. Kunnskapsløft for bærekraftig skog- og trebruk

Forslaget til tiltaksplan er nå sendt på en innspillrunde til kommuner, næringsaktører og interesseorganisasjoner. Fristen til å komme med innspill er 1. juli.

Kontakt:
Kjell Joar Rognstad, tlf. 61 26 61 63, fmopkjr@statsforvalteren.no og Magne Sandtrøen, tlf. 62 55 12 07, fmhemas@statsforvalteren.no

Jordbruket i Innlandet en del av Norges grønne motor

Hvilke utfordringer og muligheter har bonden i Innlandet? Er det ulike muligheter i de ulike produksjonene? Hvordan skal jordbruket i Innlandet tilpasse lønnsom og bærekraftig produksjon til et endret klima og skiftende marked?

Jordbruket i Innlandet er variert og skaper store verdier.
Er det muligheter for produksjon av mer grønnsaker i Innlandet spør vi oss i arbeidet med tiltaksplan for jordbruket. Foto: Karoline Finstad

Innlandet er Norges viktigste matregion, og jordbruksproduksjonen i Innlandet genererer svært stor verdiskapning gjennom ulike husdyr- og planteproduksjoner og komplette verdikjeder for disse.

Med dette som utgangspunkt ser vi at Innlandet har en solid posisjon og store muligheter for videre utvikling. Det er imidlertid også en del utfordringer. Gjennom arbeidet med tiltaksplanen vil vi analysere utfordringene, og vi vil gå utarbeide forslag på tiltak.  Særlig fokus blir det på hvilke spesielle utfordringer jordbruket i Innlandet har, og hva som skal til for å løse disse. Vi går her bredt ut og innhenter informasjon om de forskjellige produksjoner og bransjer, deres utfordringer og behov for tiltak.

En slik plan er ikke bare viktig for å samle alle som skal bidra rundt felles mål og prioriteringer. Den er også et viktig kunnskapsgrunnlag for nasjonale myndigheter om hva et samlet innland trenger fremover i det grønne skiftet.

Planen vil være et operativt verktøy for prioritering av innsats og ressurser fra de ulike aktører og vil være førende for virkemiddelbruken for å nå målene skissert i Bioøkonomistrategien og Regionalt Bygdeutviklingsprogram.

Bioøkonomistrategien for Innlandet er en næringsstrategi med hovedmål om at Innlandet skal ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion. Strategien skal bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping i Innlandet, og til det grønne skiftet i den nasjonale økonomien. Innlandet Fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet har sammen med en rekke relevante aktører utarbeidet strategien.

Med utgangspunkt i Bioøkonomistrategien har partnerskapet for landbruk, dvs. Statsforvalteren, Fylkeskommunen, Innovasjon Norge og landbrukets næringsorganisasjoner, utarbeidet en tiltaksplan for skogbruket i Innlandet. Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet Fylkeskommune leder nå arbeidet med å utarbeide en tiltaksplan for jordbruket. Også i denne prosessen er partnerskapet for landbruk aktivt med.

Kontakt:
Jorunn Stubsjøen, tlf. 62 55 12 06, fmhejst@statsforvalteren.no og Karoline Finstad Vold, tlf. 62 55 12 30 fmhekfv@statsforvalteren.no

Oversikt over skogressursen i Innlandet

Den første samla oversikten over skogressursen for Innlandet fylke er nå utarbeidet. Den viser blant annet en tilvekst på skogbruksmark på 5,8 millioner kubikkmeter og at nærmere 1,5 millioner dekar har behov for ungskogpleie.

Vidstrakte lier i Innlandet kledd i gran skog.
Vidstrakte lier i Innlandet kledd i gran skog. Foto: Erik Haugen

På oppdrag fra Statsforvalteren har Norsk institutt for bioøkonomi utarbeidet en oversikt over skogressursen i Innlandet. Det er sett på status i dag, og utviklingen de siste årene. Dette er gjort med basis i Landsskogtakseringens faste prøveflater i Innlandet. NIBIO har også kjørt prognoser på videre utvikling basert på gitte forutsetninger om investeringsnivå i skogkultur og driftskostnader.

Rapporten viser utviklingen i areal, tilvekst og stående volum og bekrefter hvor viktig ressurs skogen i Innlandet er med nesten 230 millioner kubikkmeter i stående volum og en tilvekst på 5,8 millioner kubikkmeter. Det stående volumet fortsetter å øke, mens tilveksten har gått noe ned sammenlignet med tidligere målinger på de samme prøveflatene. Rapporten viser også at arbeidet med skogvern begynner å få betydning og at nærmere 5 prosent av skogarealet nå er vernet etter naturmangfoldloven. Videre viser oversikten at betydelig arealer med produktiv skog årlig tas ut av produksjon på grunn av bebyggelse, infrastrukturtiltak, oppdyrking og husdyrbeite.

I siste del av rapporten presenteres prognoser for balansekvantum med ulike forutsetninger med hensyn på tellende areal, skogkulturinnsats og nedre alder ved sluttavvirkning.  Dette gir et balansekvantum som varierer mellom 6,3 og 6,4 millioner kubikkmeter i årlig hogstkvantum regnet som skogskubikk uten bark. Med en prognoseperiode på 100 år og høy andel skog på lavere boniteter, gir ulike forutsetninger om skogkulturinnsats moderate utslag på balansekvantum, mens effekten for tilvekst og stående volum ved slutten av prognoseperioden er betydelig. For eksempel vil tilveksten i prognoseperioden kunne øke med 1 million kubikkmeter ved å øke investeringsnivået i skogkultur.

Kontakt:
Magne Sandtrøen, tlf. 62 55 12 07, fmhemas@statsforvalteren.no og
Carl Olav Holen, tlf. 61 26 61 55, caoho@statsforvalteren.no

Tilstandsregistrering av bruer på skogsbilveger i Innlandet

Innlandet har satt søkelyset på bruer og store kulverter i skogsbilvegnettet. Mange av de gamle bruene har ukjent klassifisering med varierende tilstand og framstår i dag som flaskehalser i vegnettet, ofte med ukjent bæreevne. For å imøtekomme industriens økende krav til leveringsnøyaktighet og en velfungerende infrastruktur er det avgjørende å kjenne tilstanden til bruene. Derfor har noen kommuner nå gjennomført registreringsprosjekter som et samarbeid i regioner og flere pågår nå i 2021. Prosjektene gir en god indikasjon på tilstanden til bruene og danner grunnlag for eventuelle opprustingstiltak eller behovet for utskiftinger av bruer.  Det er en markant økning av antall søknader om tilskudd til tiltak som følge av prosjektene. Statsforvalteren er en pådriver for at slike prosjekter nå skal gjennomføres i hele Innlandet, og at det tas høyde for framtidens klimaendringer i planene som utarbeides der det er behov for opprusting eller utskifting av bruer og store kulverter.

Aumdalen i Tynset kommune utskifting av eldre bru med prefabrikkert betongelementer fra Brødrene Østby.
Aumdalen i Tynset kommune utskifting av eldre bru med prefabrikkert betongelementer fra Brødrene Østby. Foto: Anders Jensen

Tilstandsregistrering av bruer i Glåmdalsregionen

En tilstandsregistrering av 87 bruer og store kulverter ble utført av Uthushagen Plan AS   i Glåmdalsregionen i 2020. Det var beregnet til å være 24 prosent av alle bruer og kulverter i regionen, men samtidig noen av de skogeierne var mest usikre på. Gjennom kontrollen er det avdekket et stort behov for tiltak. Kun 7 prosent av de kontrollerte bruene ble betegnet som ok uten feil eller mangler. Hele 25 prosent må stenges for tyngre kjøretøy og 2 prosent må stenges for all trafikk. Estimert kostnad av tiltakene for alle bruer og kulverter med mangler og opprustingsbehov er på over 11 mill. kr. Prosjektet fortsetter i år.  Siden det gjenstår å kontrollere 76 prosent av bruene og kulvertene, antas det at samlet behov for tiltak blir stort.  

Tilstandsregistrering av bruer i Lillehammer, Gausdal og Øyer

Her er det gjort en første registrering i år av 20 bruer som er ca. 1/3 av bruene i regionen.  Kontrollen er gjennomført av A-kontroll. Her er resultatet bedre, men også her må 2 bruer stenges for tyngre kjøretøy til det er gjort utbedringer. Samlet vurdering av øvrige bruer er at det er behov for vedlikehold og tiltak for å unngå undergraving av brukarene, som vil føre til langt alvorligere tiltak om det ikke utføres. 

Ut fra registreringene så langt, erkjenner Statsforvalteren at kontroll og vedlikehold av bruer har vært forsømt i skogsveinettet og at det er viktig å løfte fram dette fokuset for å hindre at det skjer ulykker og redusere framtidige kostnader.

Kontakt:
Gustav Uhnger, tlf. 61 26 61 59, guuhn@statsforvalteren.no og
Carl Olav Holen, tlf. 61 26 61 55, caoho@statsforvalteren.no.

Plantesituasjonen i Innlandet

Som følge av Covid-19-restriksjoner har det ikke vært mulig for skognæringa å få tak i den arbeidskraften som normalt brukes til planting.  Til tross for dette er vårplantingen allerede godt i gang i Innlandet. Etter rekordstor interesse for plantørjobber har næringsaktører engasjert skoleelever, studenter og andre til å utføre planting nå i vårsesongen. Samtidig er det også flere skogeiere som er interessert i å plante selv nå enn tidligere. Signaler fra næringa er likevel at ikke alle skogplanter vil bli plantet ut om ikke situasjonen endrer seg. Selv med tilskudd som skal dekke ekstraordinære kostnader knyttet til vårplantingen, står vi i fare for at mellom 2 og 3 millioner produserte planter ikke settes i jorda i Innlandet fylke.

Selv om årets vårplantesituasjon er mer utfordrende enn på samme tid i fjor, ser vi at arbeidet går fremover. Med næringsaktørenes og skogeieres innsats håper vi å unngå at store volumer med planter kastes, og vi tror på stor skogkulturaktivitet i Innlandet 2021.

Kontakt:
Kine Fliflet, tlf. 61 26 61 61, kflif@statsforvalteren.no

Store lagre med årets planter for våren ved Biri planteskole.
Store lagre med årets planter for våren ved Biri planteskole. Foto: Gustav Uhnger