Grønne framskritt for skipsfarten

IMO kom fredag i havn med forhandlinger om klimatiltak for internasjonal skipsfart, og flere andre viktige miljøtiltak som vil redusere miljøbelastningen fra internasjonal skipsfart.

– Vi kan trygt si at 2016 er et veiskille i internasjonalt klimaarbeid. Parisavtalen trer nå i kraft, vi fikk nylig en avtale i Montreal om den farlige klimagassen HFK, det er nettopp kommet på plass en avtale om internasjonal luftfart, og nå altså et opplegg for reduksjon av klimagasser fra skipsfarten, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– Forhandlingene i IMO endte også med et fantastisk resultat i arbeidet med å redusere luftforurensning. Vi får nå på plass de strengeste kravene for NOx utslipp i Nordsjøen og Østersjøen. Norges arbeid som pådriver gir resultater, sier Helgesen.

IMO fastsatte et globalt og juridisk bindene krav som innebærer at internasjonal skipsfart rapporterer sine klimagassutslipp gjennom forbruk av drivstoff. I tillegg skal annen informasjon, slik som distanse og antall timer skipet er i operasjon, rapporteres. Kravene vil tre i kraft 1. mars 2018. Med dette vil IMO etablere en omfattende database med som vil gi viktig informasjon om skipsfartens klimagassutslipp og gi grunnlag for analyser om skips energieffektivitet.

Norge var en av initiativtakerne til dette globale kravet, og det er et viktig steg på vegen mot etableringen av andre generasjons klimatiltak i til internasjonal skipsfart.

IMO tok også et langt steg videre i arbeidet med å fastsette et veikart for en omfattende strategi for reduksjon av klimagassutslipp fra internasjonal skipsfart. Dette veikartet bygger i hovedsak på et forslag innsendt av Norge og USA om en langsiktig klimastrategi for IMO. Målet er at en slik strategi kan fastsettes våren 2018. Landene ble også enige om å organisere flere forhandlingsmøter for å sikre at man får en klimastrategi med et reelt innhold. Et hovedtema i strategien vil være å identifisere videre ambisjonsnivå for IMO vedrørende klimagassutslipp.

I 2016 har Norge (KLD) finansiert bistandsarbeid vedrørende teknologioverføring innen energieffektivitet/klimagassutslipp i Kina, Argentina, Jamaica, Malaysia og Panama.

NOx

IMO godkjente et forslag fra Nordsjølandene og Østersjølandene om å etablere de strengeste NOx-kravene i Nordsjøen og Østersjøen. Skip som bygges etter 2021 og skal seile i disse sjøområdene må oppfylle de strengeste NOx kravene. Bruk av LNG som drivstoff eller installasjon av en katalysator er to eksempler på hvordan disse strenge kravene kan oppnås.

IMO tok også en svært viktig beslutning om at det globale svovelkravet skjerpes kraftig inn fra 3.5 % svovel til maks på 0.5 % i 2020.

Spredning av fremmede arter med Ballastvann

Ikrafttredelsen av ballastvannskonvensjonen vil nå bli 8. september 2017. Det ble innført flere viktige forbedringer av rammeverket. Blant annet bøle det fastsatt nye og mer robuste retningslinjer for typegodkjenning av utstyr, og det kan komme krav om at alle skip i internasjonal skipsfart må installere renseteknologi for å hindre spredning av fremmede arter, senest innen 2024. Flere skip har installert renseutstyr, men en opptrappingsplan for dette vil trolig starte i 2019.

Til toppen