Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innenrikskommissær Malmström på komitémøte i Europaparlamentet

Mandag 13. september ble det avholdt møte i Europaparlamentets komité for sivile rettigheter, rettferdighet og indre anliggender, LIBE. Høydepunktet var besøket fra innenrikskommissær Cecilia Malmström som fortalte om agendaen for høsten og svarte på spørsmål.

Innledningsvis tok Malmström opp tre saker som hadde vært til behandling før sommeren. Innenfor feltet migrasjonspolitikk presenterte Europakommisjonen forslag til to nye direktiver for arbeidsinnvandring .

Målet er å ha en felles, koordinert migrasjonspolitikk, og kommissæren fortalte at de nå blant annet er i en konstruktiv dialog med Hellas om dette temaet. Europakommisjonen vil eksempelvis annet gjøre det enklere for sesongarbeidere å komme til EU for å jobbe. Europakommisjonen har også foreslått liberalisering  for mobilitet innen firmaer (”intra-corporate transfers”).

Det har også blitt jobbet med et veikart for visumliberalisering for Albania og Bosnia. Dette vil snart bli finalisert. Det arbeides også med spørsmålet om Taiwan skal overføres til EUs positivliste, og dermed bli innvilget visumfrihet. EU og Brasil er nylig blitt enig om visumlettelser for visse kategorier, men denne avtalen er ennå ikke ratifisert.

Agenda for høsten
Malmström presenterte flere av satsningsområdene for høsten. Her er både terrorisme, internettkriminalitet og barnepornografi sentralt, samt passasjerdata innen lufttransport (Passenger Name Reccord, PNR). PNR skal forhindre transnasjonal kriminalitet og terrorisme, men samtidig ivareta personvernet. Den 21. september vedtok Europakommisjonen en policypakke om PNR-utveksling med tredjeland, og anbefalinger om forhandlingsdirektiver for PNR-avtaler med USA, Australia og Canada. Malmström uttalte videre at de vil fokusere spesielt på bekjempelse av menneskehandel, noe hun beskrev som moderne slaveri.

Asylpakken er viktig med tanke på å nå målet om en felles europeisk asylpolitikk innen 2012. Fra Kommisjonens side er det viktig at denne reflekterer økt solidaritet mellom medlemsstatene i asylspørsmål, og en styrking av asylsøkeres rettigheter. Fingeravtrykkdatabasen Eurodac er en relativt ukomplisert del av asylpakken, mens Dublin-forordningen, som lovfester at en asylsøknad skal behandles i det første trygge landet en asylsøker kommer til, er mer utfordrende, forklarte Malmström til LIBE-komiteen. Malmstrøm håpet også på snarlig tilslutning til Kommisjonens forslag om en felles europeisk gjenbosettingspolitikk for flyktninger i tredjeland.

Da det ble åpnet for spørsmål fra salen fikk innenrikskommissær Malmström spørsmål om den nye avgiften USA har innført for de som reiser inn i landet. Det ble hevdet at dette er en gjeninnføring av visum under et annet navn. Malmström svarte at hun hadde snakket med Det belgiske presidentskapet om saken, og at USAs nye avgift ikke fremmer det transatlantiske samarbeidet.

Til toppen