Irske transportprioriteringer – hovedvekt på viktige lovsaker

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Fortsatt modernisering av jernbanen, forsterket kjøretøykontroll og utvidede passasjerrettigheter i luftfarten synes å bli hovedsakene når Irland tar over EU-formannskapet første halvdel av 2013.

Irland vurderer blant annet hvilke deler av jernbanepakke IV de skal prioritere under sitt EU-formannskap. (Illustrasjonsfoto: iStockPhoto)

Fortsatt modernisering av jernbanen, forsterket kjøretøykontroll og utvidede passasjerrettigheter i luftfarten synes å bli hovedsakene når Irland tar over EU-formannskapet første halvdel av 2013.

– Hovedsaken for det irske formannskapet er å få til en enighet om hovedretningslinjene for en forsterket vegkantkontroll av kommersielle kjøretøy i form av en ny forordning. Irland er også forberedt på å fullføre behandlingen av forslaget til periodisk kjøretøykontroll, dersom saksbehandlingen tar lengre tid enn forutsatt, sier samferdselsråd Olav Grimsbo ved EU-delegasjonen.

Jernbanepakke IV blir den store transportpolitiske saken i 2013 når den etter planen legges fram i januar. Irland diskuterer nå hvilke deler av pakken de vil prioritere under sitt formannskap.

– Slik det ser ut nå vil Irland starte med de mer tekniske delene, knyttet til forslag om forsterket interoperabilitet og spørsmål om felles europeisk sertifiseringsordning. De vil også behandle det europeiske jernbanetilsynet ERAs framtidige oppgaver, sier Grimsbo.

På luftfartsområdet vil det irske formannskapet legge mye arbeid i å behandle revisjonen av forordningen om flypassasjerers rettigheter, og om revisjonen av direktivet om hendelsesrapportering i luftfarten.

– Begge disse lovforslagene forventes framlagt ut på nyåret. Forbrukerrettigheter og sikkerhet står sentralt i arbeidet med å finpusse det åpne og sterkt konkurransepregede luftfartsmarkedet, sier Grimsbo.

Usikkerhet om lufthavnspakken
Europaparlamentet vedtok 12. desember å sende forslaget til nytt regelverk for bakkehåndteringstjenestene ved lufthavner tilbake til transportkomiteen for fornyet behandling. Transportkomiteen var forberedt på at Europaparlamentet ville avvise forslaget.

– Ut fra de store politiske skillelinjene i denne saken, er det vanskelig å se hvordan man skulle kunne nå flertall om et kompromiss. De politiske skillelinjene gjelder særlig spørsmålet om hva som kan sies å være tilfredsstillende sikring av de ansattes rettigheter ved skifte av tilbyder, sier Grimsbo.

Lufthavnpakken består av tre elementer, bakkehåndtering, støyprosedyrer og fordeling av flyavganger, såkalte slots. Ifølge Europakommisjonen henger disse elementene nøye sammen for å skape økt lufthavnskapasitet.

– Selv om Europakommisjonen i forkant av behandlingen i Europaparlamentet antydet at den overveide å trekke hele pakken dersom det ikke ble enighet om bakkehåndteringstjenestene, fortsetter nå behandlingen av denne delen av pakken i samarbeid med Europakommisjonen, sier Grimsbo.

– Irland er derfor forberedt på videre behandling av slots- og støyregelverket sammen med Europaparlamentet, mens bakkehåndteringsreglene neppe kommer opp mellom EU-institusjonene i første halvår, ettersom Europaparlamentet nylig sendte forslaget tilbake til transportkomiteen for ny gjennomgang, sier Grimsbo.

Bedre maritim logistikk
Irland ønsker også å fokusere på det såkalte «Blue Belt»-initiativet, som skal sikre enklere prosedyrer og mer effektiv maritim logistikk i nærskipsfarten. Mot slutten av formannskapsperioden ønsker Irland også å starte behandlingen av Europakommisjonens varslede «Ports Package», med forslag knyttet til fullføring av det indre markedet i havnesektoren.

– Et nøkternt formannskap
Irland har betydelig erfaring med å lede rådsarbeidet, etter å ha hatt EU-formannskapet en rekke ganger, senest i 2005.

– Irland legger opp til et nøkternt formannskap på transportområdet, med hovedvekt på å skape enighet om viktige lovsaker, sier Grimsbo.

Under det irske formannskapet vil det avholdes transportrådsmøter 11. mars og 10. juni 2013. Det er ikke planlagt noen uformelle transportministermøter, men det arrangeres blant annet en stor trafikksikkerhetskonferanse i Dublin i mars.

Til toppen