Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ja til bygging av Gravdalen kraftverk i Lærdalsfjella

I statsråd i dag er det gitt konsesjon til Gravdalen kraftverk i Lærdalsfjella. Ved å utnytte eksisterende infrastruktur i området vil kraftverket levere rundt 57 gigawattimer (GWh) per år, tilsvarende nærmere 3000 husstander. Vinterproduksjonen blir på hele 44,5 GWh.

Østfold Energi har et omfattende regulerings- og tunnelsystem i området med energiproduksjonen i Borgund og Stuvane kraftverk. Gravdalen kraftverk vil bygge videre på eksisterende reguleringssystem ved å utnytte fallet mellom Kvevotnimagasinet og bekkeinntaket i Gravdalen.

Nordfjella har status som nasjonalt villreinområde. Lærdalsfjellene med det aktuelle tiltaksområdet inngår i villreinens leveområde. Ivaretakelse av villreinen har vært det viktigste temaet i denne saken. Det meste av anleggsarbeidet skal finne sted inne i fjell eller under bakken, og kraftstasjonen vil få fjernstyrt overvåkningsutstyr. Det vil begrense reinens direkte kontakt med mennesker og menneskelig aktivitet.

En viktig faktor i vurderingen har vært at det uansett skal foregå anleggsarbeid på Kvevotni dam i samme område i den samme anleggsperioden som følge av pålegg om opprusting av Kvevotnidammen etter damsikkerhetsforskriften.

- Samfunnsnytten av dette tiltaket er betydelig, med høy andel regulerbar kraft og vinterkraft. De negative konsekvensene for natur, miljø, landskap og villrein er samlet sett mindre enn fordelene av den nye fornybare kraften. Vi har også vektlagt at utbyggingen er sterkt ønsket av lokale myndigheter. Med de avbøtende tiltak som er fastsatt mener vi at hensynet til villreinen er godt ivaretatt,” sier olje- og energiminister Tord Lien.

Konsesjon til byggingen er gitt selskapet Gravdalen Kraftverk AS, som blir etablert i forbindelse med utbyggingen.  Østfold Energi og Statskog er aksjonærer i selskapet. Det gis samtidig tillatelse til en ny 66 kilovolt (kV) kraftledning fra Gravdalen kraftstasjon for tilknytning til eksisterende regionalnett. Utbyggingen vil ikke medføre oppdemninger og nye reguleringsmagasin.

Utbyggingen kan ferdigstilles i løpet av tre år, selv om det legges restriksjoner på anleggsperioden. Det er fastsatt en rekke avbøtende tiltak av hensyn til villreinen – både i anleggs- og driftsfasen. Anleggsarbeidet skal utføres skånsomt og i størst mulig grad på tider av året som villreinen ikke benytter området.

 

Østfold Energi har også søkt om regulering av Finnebuvatn i samme område. Regulering av Finnebuvatn ville kunne gitt om lag ytterligere 10 GWh fornybar kraft fra eksisterende reguleringer. Et slikt opprustings- og utvidelsesprosjekt i eksisterende anlegg ville ha en fordel sammenlignet med etablering av nye anlegg i urørte områder. Ut fra hensynet til samlet belastning finner Olje- og energidepartementet at enda et tiltak i dette villreinområdet vil kunne føre til at tålegrensen overskrides for villreinens vedkommende. Departementet har i dag derfor gitt avslag på de omsøkte oppdemmingsplanene av Finnebuvatn i tråd med NVEs innstilling.

Til toppen