Konsesjon til Osaelva kraftverk i Rissa og Øvre Russvik i Tysfjord

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet opprettholder vedtaket fra Norges Vassdrags – og energidirektorat (NVE) om konsesjon til Osaelva kraftverk i Rissa kommune. Samtidig gis det tillatelse til bygging av Øvre Russvik kraftverk i Tysfjord kommune.

Olje- og energidepartementet opprettholder vedtaket fra Norges Vassdrags – og energidirektorat (NVE) om konsesjon til Osaelva kraftverk i Rissa kommune. Samtidig gis det tillatelse til bygging av Øvre Russvik kraftverk i Tysfjord kommune.

Osaelva kraftverk i Rissa kommune i Sør-Trøndelag
Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å gi konsesjon til Osaelva kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 13,6 gigawattimer (GWh). Det tilsvarer årsforbruket til om lag 680 husstander. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs fastsatte konsesjonsvilkår vil gi akseptable konsekvenser for laks, sjøørett,  ål og andre berørte interesser.

Øvre Russvik kraftverk i Tysfjord kommune i Nordland
Departementet har omgjort NVEs vedtak om avslag for Øvre Russvik kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 10 GWh fornybar energi. Det tilsvarer årsforbruket til om lag 500 husstander. Departementet mener at en utbygging på nærmere fastsatte vilkår vil ha akseptable konsekvenser for landskap, friluftsliv og andre interesser som blir berørt.

Søre Bjøråa kraftverk i Stor-Elvdal kommune i Hedmark
Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Søre Bjøråa kraftverk. Kraftverket ville, avhengig av utbyggingsalternativ, bidratt med en årlig produksjon mellom 6,4 og 9,5 GWh. Departementet mener at fordelene i form av ny kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være mindre enn ulempene for biologisk mangfold og andre interesser som blir berørt.

Neka kraftverk i Rendalen kommune i Hedmark
Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Neka kraftverk. Kraftverket ville, avhengig av utbyggingsalternativ, bidratt med en årlig produksjon mellom 6,4 og 8,2 GWh. Elva Neka er del av Unsetåa som ble vernet i Verneplan IV for vassdrag (1993). Departementet mener at utbyggingen vil være i strid med vassdragsvernet og at fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være mindre enn ulempene for biologisk mangfold og andre interesser som blir berørt.

Nedre Dyrvo kraftverk i Voss kommune i Hordaland
Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Nedre Dyrvo kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på 8,4 GWh. Departementet mener fordelen i form av ny kraftproduksjon ikke veier opp for risikoen for negative konsekvenser for anadrom fisk i et nasjonalt laksevassdrag og Rekvesøyane naturreservat.