Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 4 i Stortingets spørretime 14.1.2015

Spørsmål fra representanten Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Norsk pelseksport mottar årlig rundt 40 mill. kroner i subsidier samt 900 000 kroner til avlsarbeid. I tildelingsbrev fra Statens landbruksforvaltning vektlegges avlskrav, jf. St.meld. nr. 12 (2002-2003). NOU 2014: 15 stadfester at næringen ikke har avlet som forutsatt i dyrevernmeldingen, også på tross av forskrift og dyrevelferdsloven. Heller ikke metoder for temming av dyrene benyttes.

Hva mener statsråden om at næringen så systematisk og åpenbart har oversett Stortingets og regjeringens forutsetning for statlig tilskudd i over 11 år?

Svar

President,
Dyrevelferdsmeldingen, St.meld. nr. 12 (2002-2003), pekte på at avlstiltak og stell må fremme tillitsfulle dyr. Kravene til avl for tillitsfullhet ble skjerpet i den någjeldende forskriften om pelsdyrhold fra 2011. Ved utvalg av avlsdyr skal det særlig legges vekt på at dyrene er tillitsfulle overfor mennesker, og rolige og ikke spesielt aggressive overfor artsfrender. Avlsdyr skal være testet for tillitsfullhet overfor mennesker før de benyttes i avl. Etter forskriften skal dyreholder også iverksette tiltak for at dyrene fra tidlig alder skal bli tillitsfulle og tamme nok til å kunne håndteres og stelles på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

President,

Pelsdyrutvalgets utredning peker på at det fortsatt er utfordringer ved pelsdyrenes tillitsfullhet overfor mennesker. Dette kan ha sammenheng både med avl og mangelfull sosialisering, men utvalget sier at det er behov for raskere avlsframgang og foreslår tiltak for å styrke og systematisere avlsarbeidet.

Jeg legger nå opp til at utredningen skal sendes på høring for å bidra til best mulig belysning av forholdene den tar opp. Her vil også næringen få anledning til å redegjøre for hva som er gjort, og for hva næringen mener er status for avlsarbeidet.

Tilskuddsbrevene for tilskudd til dyreavl som er sendt fra forvaltningen har vektlagt oppfølging av målene i dyrevelferdsmeldingen, og jeg ser ikke grunnlag for å si at disse systematisk er oversett. Når det gjelder rapportering av bruk av midler for 2014, forventer jeg dette i mars måned. Dette vil også være en anledning for næringen til å redegjøre for resultater og status på dette området.

Til toppen