Med nye blikk på EU

Tre unge, norske rådgivere fra departementene har i tre måneder arbeidet i Europakommisjonen. – Vi reiser hjem med mye kunnskap og et viktig nettverk, forteller hospitantene Christina, Maria og Marcus.

Hvert halvår lyser Europakommisjonen ut hospitantstillinger for personer fra EUs medlemsland. Norge deltar også i ordningen og kan sende ut tre personer fra statsforvaltningen for å jobbe i Europakommisjonen i tre måneder. Utvelgelsen av kandidater koordineres av Utenriksdepartementet. 

Unikt innblikk

Maria Bolette Sogn-Skeie er utdannet jurist og har vært i Arbeidsdepartementet i seks år hvor hun jobber med medvirkning og bestemmelse for arbeidstakerne. Hun har hospitert i Generaldirektoratet for sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering (DG EMPL) og har også fått arbeide med det samme området hun jobber med i Norge.

- Å være hospitant i Europakommisjonen gir et unikt innblikk i prosessene i EU. Jeg har vært med på møter og diskusjoner der Norge vanligvis ikke er representert, og det bidrar til at vi blir kjent med prosessene på en annen måte enn vi ellers hadde hatt mulighet til, sier Maria.

Hun har i hovedsak jobbet med arbeidsinnvandringsspørsmål. Det er spesielt interessant i disse dager fordi Kommisjonen akkurat har fremmet nye forslag til lovgivning som skal sikre rettighetene til arbeidstakere som sendes på oppdrag til andre EØS-land, og som også berører politisk sensitive spørsmål som forholdet mellom streikeretten og de fire friheter. Dette er noe Norge har satt høyt på dagsordenen fordi arbeidet mot sosial dumping er en høyst relevant problemstilling for oss, forteller Maria.

Større forhold
- Det første jeg merket var at forholdene er større her i Brussel. Det er et langt større byråkrati, og ting tar lengre tid. Likevel er mitt inntrykk at det fungerer godt, sier Christina Marie Høva.

Hun er jurist og har jobbet tre år i Skattelovsavdelingen i Finansdepartementet. I Norge har hun arbeidetmed merverdiavgift og særavgifter, og har gjort det samme i Brussel i Generaldirektoratet for skatt og tollunionen (DG TAXUD).

På lik linje som andre funksjonærer
Marcus Langberg Smestad har vært i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i to år. I departementet har han jobbet generelt med integreringspolitikk, særlig med det økonomiske aspektet. Han har hospitert i Generaldirektoratet for sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering sammen med Maria.

- Her har jeg jobbet jeg mer generelt siden EU ikke har en felles integreringspolitikk. Vi har jobbet en del med Europa 2020-strategien og Det europeiske semesteret hvor Europakommisjonen i slutten av mai kom med landsspesifikke anbefalinger og som det var mye arbeid med å forberede, forteller Marcus.

Alle tre føler at de blir sett på som funksjonærer på lik linje med andre fast ansatte i Europakommisjonen, og Maria er fornøyd med at alle tre arbeider på områder de har kunnskap om fra før av.

- Det er nok en fordel for da har vi mer å bidra med under oppholdet i Brussel, sier Maria.

De tre norske hospitantene mener at dette ikke nødvendigvis gjelder for samtlige 89 hospitanter som jobber i Europakommisjonen. Arbeider man på et område man ikke har innsikt i eller erfaring fra risikerer man å få mindre utbytte av oppholdet.

En viktig ordning
De tre hospitantene er alle enige om at oppholdet i Brussel har vært svært lærerikt. De mener erfaringene de har tilegnet seg og nettverket de har bygd vil komme svært nyttig med når de reiser hjem til Norge i juni.

- Terskelen blir lavere for å ta kontakt med folk i Europakommisjonen når vi allerede har vært her og blitt kjent med mennesker og miljøet. I tillegg kjenner vi til hvor lang tid de ulike prosessene tar og har fått bedre innblikk i det materielle regelverket, forteller Christina.

Marcus tror man blir sendt ut blant annet med tanke på å kunne jobbe i Brussel ved en senere anledning og at det da vil være en fordel å allerede være litt varm i trøya. Å reise tilbake til Brussel er de ikke fremmede for.

- Brussel er en overraskende bra by å bo i. Det er lett å være ny i denne trivelige og sosiale byen, avslutter Maria.

Til toppen