Melding om det indre marked fra Europakommisjonen

Dette innholdet er mer enn 12 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

27. oktober la Europakommisjonen fram meldingen om det indre marked, "Towards a Single Market Act". Meldingen presenterer 50 tiltaksområder som skal drøftes de neste fire månedene. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

Kommisjonen presenterte 27. oktober meldingen om det indre marked – ”Towards a Single Market Act”. Det indre marked er et viktig element i Europa 2020-strategien, og skal gjennom synergieffekter med flaggskipsinitiativene bidra til å skape smart, bærekraftig og inkluderende vekst. Følgende hovedpunkter trekkes fram fra meldingen: 

 • Det indre marked er et viktig element i Europa 2020-strategien og plattform for deltakelse i den globale økonomien:
 • Kommisjonen foreslår 50 tiltaksområder som inngår i ”Single Market Act” innenfor 3 pilarer; 1) næringslivets konkurranseevne; 2) den sosiale dimensjonen; 3) partnerskap, dialog og evalueringer for styrket gjennomføring;
 • Fire måneders offentlig konsultasjonsprosess gjennomføres før endelig vedtak om ”Single Market Act” for perioden 2011-12.

For å møte de aktuelle utfordringene og gjenskape bredere tillit til det indre marked, understrekes behovet for at Europa handler med styrke og besluttsomhet gjennom et kollektivt engasjement av alle involverte aktører, både nasjonale og regionale, offentlige og private samt økonomiske og sosiale. Det er grunn til å merke at Kommisjonen samtidig presenterte ”EU Citizenship report 2010” som fokuserer på eliminering av begrensinger som innbyggerne møter, for eksempel på reise,  når de studerer, gifter seg, pensjonerer seg eller kjøper eiendom i et annet medlemsland.

Et velfungerende, konkurransefremmende indre marked ses også som en plattform for deltakelse i den globale økonomien. Blant annet gjennom strategisk partnerskap med internasjonale handelspartnere vil det arbeides for konvergering av regelverk og standarder ut fra gjensidige interesser. En europeisk modell som kombinerer økonomisk og sosial rettferdighet gjennom samarbeid mellom økonomiske operatører og sosiale partnere vil være det beste utgangspunktet for å utøve internasjonal innflytelse. 

50 tiltaksområder
Kommisjonen foreslår 50 tiltaksområder innenfor følgende tre pilarer; styrking av næringslivets konkurranseevne, gjenoppbygging av tilliten til den sosiale dimensjon som et kjerneelement i det indre marked og bedret gjennomføring av regelverket gjennom dialog, partnerskap og evalueringer. Dette er tiltak som foreslås gjennomført innen utgangen av 2012 som en relansering av det indre marked.

Kommisjonen inviterer til en fire måneders offentlig konsultasjonsprosess om de foreslåtte tiltakene. Siktemålet er å få tilslutning fra øvrige EU-institusjoner til en endelig politisk handlingsplan for 2011-2012. Kommisjonen vil forberede en oppfølgingsfase med utarbeidelse av nye forslag til tiltak som kan gi ytterligere bidrag til oppnåelse av vekstmålene i Europa 2020. 

Nærings- og handelsminister Trond Giske har i brev av 2. september til Kommissær Michel Barnier formidlet norske synspunkter på det indre marked med utgangspunkt i Monti-rapportens anbefalinger. Fra norsk side vil forslagene til ”Single Market Act” nå bli gjennomgått, jamfør følgende hovedområder: 

 1. Styrking av næringslivets konkurranseevne

 • Fremme og beskytte innovasjon og kreativitet ved å styrke regelverket for immaterielle rettigheter (EU-patent, copyrights, kopiering og forfalskning);
 • Utvikle det indre marked for tjenester, elektronisk handel og reform av standardiseringsarbeidet for varer og tjenester;
 • Følge opp Hvitboken for transport som vil fremme forslag for å utvikle transportnettet og eliminere barrierer;
 • Gjennomføre forslag til å bekjempe klimaendringer, bidra til energieffektivisering og støtte tiltak som har miljømessige effekter;
 • Fremme utvikling av små og mellomstore bedrifter, blant annet bedre tilgangen til finansiering;
 • Utvikle næringsvennlige legale og fiskale rammeverk:
 •  Finansiere innovasjon og langsiktige investeringer, herunder utvikle offentlig-privat partnerskap.
 • Gjennomføre tiltak for å styrke den globale konkurranseevnen, bedre markedsadgang, regelverkskoordinering, standardisering, immaterielle rettigheter og så videre. 

2. Europeiske innbyggere i sentrum for det indre marked gjennom forening av marked og sosial dimensjon

 • Utarbeide melding om tjenester av allmenn interesse, blant annet med fokus på kvalitet og tilgjengelighet;
 • Revidere retningslinjene for trans-europeisk transportnettverk (inkludert finansiering av infrastruktur), melding om energiinfrastruktur og handlingsprogram for bredbånd;
 • Økt fokusering på solidaritetsperspektivet med gjennomføring av sosiale konsekvensanalyser av forslag til nytt regelverk;
 • Forslag om ”professional card” vedrørende kvalifikasjoner, ”Youth on the move card” og European skills passport”;
 •  Lansering av offentlig høring om selskapsledelse og forbedret innsyn i informasjon om sosiale og miljømessige forhold og om respekt for menneskerettigheter, herunder vurdering av behovet for nye lovinitiativ;
 • Fokusering på forbrukerrelaterte tiltak; markedsovervåking, banktjenester, skattehindringer, passasjerrettigheter og e-handel; 

3. Bedre gjennomføring av regleverket med vektlegging av dialog, partnerskap og evaluering 

 • Utover de formelle virkemidler Kommisjonen har overfor medlemslandene med hensyn til gjennomføring og håndhevelse av regelverket, foreslår Kommisjonen et bredere partnerskap og ansvar i forbindelse med gjennomføringen. Dette med referanse til evalueringsprosessen som er igangsatt i forbindelse med implementeringen av tjenestedirektivet;  
 • Benyttelse av elektronisk baserte informasjonssystem og nettverk mellom europeiske administrasjoner og utvikling av alternative og mer effektive tvisteløsningsprosedyrer, økt dialog med det sivile samfunn og utvikling av internettportalen ”Your network” og SOLVIT nettverket.

Kommisjonen inviterer til debatt
Kommisjonen ønsker å starte en offentlig debatt gjennom den bredt anlagte høringen som skaper større publisitet i forhold til det indre marked med økt fokusering på positive elementer i forhold til innbyggernes interesser. I den videre oppfølging vises til følgende arrangement:

9. november: Single Market Forum i Europaparlamentet

30. november: Single Market Act konferanse i Regionskomiteen

8. februar 2011: Single Market konferanse arrangert av Europakommisjonen

Les hele meldingen fra kommisjonen HER