Mer forutsigbarhet - ikke mindre åpenhet

Regjeringen ønsker mer effektive og forutsigbare planprosesser, økt lokalt handlingsrom og mindre statlig kontroll. Vi ønsker et enklere regelverk, raskere saksbehandling og bedre kompetanse i planprosessene.

Innlegget sto på trykk i Aftenposten 15.01.2016

I et innlegg i Aftenposten 11. januar uttrykker Gro Sandkjær Hanssen, Hege Hofstad, Torill Nyseth, Toril Ringholm og Nicolai K. Winge bekymring for de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven. De mener det blir mindre åpenhet i planleggingen, og viser spesielt til forslagene om endring av reguleringsplaner og dispensasjon.

Vi er glade for mange høringssvar. Det viser et stort engasjement. Mange støtter forslagene, men det er også kommet motforestillinger. Min oppgave blir å avveie ulike interesser før lovforslagene blir fremmet for Stortinget.

Medvirkning er et viktig prinsipp for å sikre gode løsninger for samfunnet. Det er derfor ikke et mål at adgangen til medvirkning skal forenkles bort, men omfanget av medvirkning må stå i forhold til sakens viktighet. I dag kan mange små saker bli unødig kompliserte fordi særinteresser kan fremme sitt syn i alle trinn i planprosessene. Da blir det mange omkamper. Det tar lengre tid og kan bli dyrere. Det er derfor grunn til å vurdere omfanget av medvirkning forskjellig fra sak til sak.

Når det gjelder forslagene som berører endring av reguleringsplan, er målet blant annet å redusere behovet for dispensasjoner. Jeg ønsker i utgangspunktet færre dispensasjoner og heller flere planendringer. Det vil nettopp bidra til langsiktig areal- og samfunnsutvikling.

Dersom det blir for omstendelig å endre planer, vil kommunen i stedet vurdere å gi dispensasjon. Men dispensasjonsreglene må ikke bli så kompliserte at det blir unødvendige klagesaker. De endelige lovforslagene vil derfor ta hensyn til forenkling, gode løsninger for medvirkning og behovet for raskere planprosesser.