Utenlandske overvåkningsprogram av nettbasert kommunikasjon

Den pågående diskusjonen i etterkant av avsløringene om amerikanske og andre overvåkningsprogram rettet mot nettbasert kommunikasjon har reist en større debatt både i Norge og utlandet om hva som er en akseptabel avveining mellom sikkerhet og individets personvern.

Norske myndigheter tar informasjon om overvåkning av alminnelig nettbasert kommunikasjon, som kan tenkes å omfatte norske borgere, svært alvorlig. Derfor har vi tatt skritt for å følge opp denne saken tett. Dette gjøres i samarbeid med amerikanske og andre myndigheter. Siktemålet er å vurdere om norske borgeres rettssikkerhet eller interesser på norsk territorium kan være berørt.

Det er ingen tvil om at en stat, for å beskytte sin egen befolkning mot terrorangrep, har rett til å foreta visse preventive tiltak. Innhenting av informasjon om eventuelle planer om terrorvirksomhet vil selvsagt kunne være en sentral del av forebygging mot terror. Denne retten er ikke uten begrensninger. Bl.a. kreves en avveining av tiltakets forholdsmessighet sett opp mot de konsekvenser de medfører for andre. Dette gjelder ikke minst når det, som her, er et spørsmål om grunnleggende menneskerettighets- og rettsikkerhetsprinsipper for andre lands borgere.

Selv om stater kan ha helt legitime grunner til å drive etterretningsvirksomhet, er det vesentlig at dette skjer innenfor rettsstatens og folkerettens rammer. Sentralt står her menneskerettighetsvernet. Dette skal ivaretas gjennom etterlevelse av internasjonale traktater, men også innenfor forsvarlige skranker i henhold til det enkelte lands lovgivning. Dette kjennetegner rettsstaten. Terrorbekjempelsen skal også bidra til beskyttelse av nettopp disse grunnleggende verdier.

Med bakgrunn i den siste tids avsløringer har Norge hatt samtaler med amerikanske myndigheter om de aktuelle amerikanske overvåkningsprogrammene. Det har fra amerikansk side blitt forsikret om at overvåkningen har skjedd innenfor rammen av amerikansk lovgivning, og at overvåkning kun har funnet sted etter begrunnet mistanke mot personer som utgjør en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet. Fra amerikansk side har det blitt klargjort at det ikke drives overvåkning av vanlig internettbruk. På norsk side har man ikke opplysninger som skulle tilsi at dette ikke medfører riktighet.

Norge har et tett samarbeid med USA og flere andre land også på etterretningsområdet. Alt samarbeid mellom norske og andre lands myndigheter foregår innenfor de rettslige rammene som gjelder for de norske tjenestene og norsk lovgivning for øvrig.  Vårt samarbeid med andre land er av avgjørende betydning for å kunne beskytte oss mot de trusler vi i dag står overfor.

Den aktuelle saken i USA reiser likevel nye spørsmål som man fra norsk side ønsker å drøfte videre med amerikanske myndigheter. Det planlegges derfor ytterligere samtaler med amerikanske myndigheter i tiden fremover for å diskutere hele bredden av spørsmål og dilemmaer som disse og andre overvåkningsprogram reiser, samt rettssikkerhetsgarantiene forbundet med dette.

Sentrale utviklingstrekk som grenseoverskridende trusler og teknologisk utvikling nødvendiggjør en aktiv holdning til de spørsmål overvåkningsarbeid reiser. Som grunnlag for dette arbeidet er det avgjørende med en aktiv debatt også i Norge. Regjeringen ønsker derfor den siste tids debatt velkommen som et viktig bidrag til sitt videre arbeid nasjonalt og internasjonalt.

 

Til toppen