Norge med i EU-forum mot ekstremistisk propaganda på nett

Norge ble for første gang invitert med i EU Internet Forum 8. desember. Sammen med internett-selskapene jobber EU for å fjerne innhold på sosiale media som fremmer terrorisme, og for å styrke sivilsamfunnets innsats for å motvirke ekstremistisk propaganda.

EU arrangerte sitt andre Internet Forum 8. desember. Foto: European Union

Statssekretær Gjermund Hagesæther fra Justisdepartementet representerte Norge på det andre møtet i EU Internet Forum i Brussel 8. desember. Ministerforumet ble etablert i fjor høst, som en del av arbeidet med å forebygge radikalisering og rekruttering til voldelig ekstremisme.

Siden da har blant annet Europol jobbet aktivt med å identifisere ekstremistisk innhold på internett og henvise dette videre til selskapene for fjerning. Over 20.000 publiseringer på over 50 plattformer er identifisert. Twitter rapporterer samtidig om at mer enn 360.000 kontorer er stengt som følge av brudd på retningslinjer mot voldelige trusler og promotering av terrorisme.

Nytt initiativ fra IT-selskapene

De store IT-selskapene Facebook, YouTube, Twitter og Microsoft har nå tatt initiativ til å etablere et nytt felles verktøy for å identifisere bilder og videoer på sosiale media som fremmer terrorisme og forhindre videre spredning på ulike plattformer.

Industrien har også sagt seg villig til å støtte opp om et nytt EU-program for sivilt samfunn, som skal støtte sivilsamfunnets arbeid med alternativt innhold på nett. Ti millioner euro er satt av til dette.

Migrasjon og sikkerhet tema for EUs justisråd

Norge deltok også denne gangen på deler av EUs justis- og innenriksråd 8.-9. desember. Arbeidet mot terrorisme og organisert kriminalitet var et av temaene. Migrasjon stod også sentralt, og ble igjen et vanskelig diskusjonstema.

Statssekretær Gjermund Hagesæther fra Justisdepartementet og ambassadør Oda Helen Sletnes deltok på EUs justis- og innenriksråd 8.-9. desember. Foto: Lars Eivind Måseide

Diskusjonen handlet om arbeidet med å få på plass den nye europeiske grense- og kystvakten, og om status for overenskomsten mellom EU-Tyrkia samt samarbeidet med andre transitt- og opprinnelsesland for migranter. Relokalisering av migranter fra Hellas og Italia og vedtakene om gjenbosetting av flyktninger fra tredjeland var også et tema.

Norge bidrar til EUs grensevakt Frontex sine operasjoner og til EUs asylbyrå EASO sin innsats i Italia og Hellas.

– Vi vil fortsette å bidra med norske eksperter til dette arbeidet neste år, og vil støtte opp om EU-Tyrkia samarbeidet i Hellas så lenge omstendighetene og sikkerhetssituasjonen tillater det, sa statssekretær Vidar Brein Karlsen fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Norge deltar på frivillig basis også i EUs program for relokalisering av migranter fra Hellas og Italia. 

Solidaritet mellom landene om en ny mekanisme for fordeling av migranter, samt revisjon av det felles europeiske regelverket for håndtering av asylsøkere ble også diskutert mellom EU-landene. Norge deltok ikke i disse diskusjonene.  

Til toppen