Norges innlegg til EFTA-domstolen: Holder fast ved at det går et skille i 2012

EFTA-domstolen behandler en anmodning fra norsk Høyesterett om en rådgivende tolkningsuttalelse i en av straffesakene i EØS-saken. Norge har i sitt innlegg belyst nærmere de spørsmålene saken reiser og lagt frem statens syn på hvordan EØS-retten er å forstå.

Staten legger til grunn at Arbeids- og velferdsetatens praksis med å stanse utbetaling av arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger, utelukkende fordi mottakeren oppholdt seg i et annet EØS-land, har vært feil etter at ny trygdeforordning kom 1. juni 2012. I saken som nå er forelagt, vil EFTA-domstolen komme med en tolkningsuttalelse som får betydning for statens eventuelle oppfølging av saker før 2012 og for utvikling av regelverk og praksis fremover i tid.

I tillegg til at statens innlegg har en egen innholdsfortegnelse, gis en ytterligere oversikt her: 

  • Innledning i avsnitt (1) til (4) der staten uttrykker at det hovedsakelig ønskes oppnådd rettslig avklaring, fremforet bestemt utfall
  • Kort beskrivelse av saken som er bakgrunnen for foreleggelsen for EFTA-domstolen i avsnittene (5) til (9)
  • Ordningen med arbeidsavklaringspenger, slik regelverket var på tidspunktet for den aktuelle saken, beskrives i avsnittene (10) til (58)
  • Rettstilstanden før 1. juni 2012 da den tidligere trygdeforordningen 1408/71 var gjeldende, omtales i avsnittene (59) til (185). Dette omhandler de forelagte spørsmålene 1 til 11
  • Rettstilstanden etter 1. juni 2012, det vil si når forordning 883/2004 gjelder, omtales i avsnittene (186) til (224). Dette omhandler de forelagte spørsmålene 12 til 16
  • Statens forslag til svar på de forelagte spørsmålene 1 til 16 i punkt 11, på s. 42 til 44

Prosessen

EØS-statene, ESA og EU-kommisjonen har anledning til å komme med innlegg for EFTA-domstolen. I tillegg kan påtalemyndighet og forsvarer gi innlegg i saken. I denne prosessen har staten gitt et innlegg for å synliggjøre Norges vurdering av hvordan EØS-retten er å forstå, og for å bidra til å belyse de spørsmålene saken reiser.

Vesentlig skille

I innlegget legger staten blant annet til grunn at:

  • Det er et vesentlig skille i rettstilstanden før og etter 1. juni 2012 - da trygdeforordning 883/2004 erstattet trygdeforordning 1408/71
  • Det vil kunne være forenelig med trygdeforordningen å stille aktivitetskrav både før og etter 1. juni 2012
  • Etter 1.juni 2012 er det mer åpent om krav om søknad/meldeplikt for mottakere som reiser til andre EØS-land, er forenelig med trygdeforordningen

Får ikke betydning for foretatte oppgjør

Nav har til nå utbetalt ca. 76 millioner kroner og slettet gjeld på ca. 55 millioner kroner til berørte i saken. EFTA-domstolens uttalelser vil ikke få betydning for de oppgjørene som allerede er foretatt.