Norske interesser – sett fra utestasjonene

Utenriksdepartementet offentliggjør 13. mars rapporten «Norske interesser – sett fra utestasjonene». Rapporten er utarbeidet av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) på oppdrag fra Utenriksdepartementet.

Utenriksdepartementet offentliggjør i dag rapporten «Norske interesser – sett fra utestasjonene». Rapporten er utarbeidet av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) på oppdrag fra Utenriksdepartementet.

I 2012 utarbeidet alle norske utenriksstasjoner såkalte «interesseanalyser», landvise gjennomganger der stasjonene foretok en egenvurdering av hva som utgjør norske interesser i tjenestelandet, og på hvilke områder tjenestelandet hadde interesser overfor Norge. Formålet med disse interesseanalysene var å bidra til mer kunnskap om hva som er viktig for Norge, hvilke interesser vi har rundt om på kloden.

 

Refleksprosjektet gjennomførte samme år en forenklet anbudsrunde om å foreta en sammenfatning av utenriksstasjonenes interesseanalyser. Nupi fikk dette oppdraget, og rapporten «Norske interesser – sett fra utestasjonene» er deres leveranse. Oppdraget ble initiert, definert og finansiert av Utenriksdepartementet. Igjen var formålet å få mer kunnskap om Norges interesser i utlandet. Samtidig ønsket vi å se om det fantes mønstre og trender i materialet som utestasjonene hadde laget.

Nupis rapport er ikke en fasit på hva som er Norges interesser. Ei heller er den en endelig konklusjon på hva som er utenriksstasjonenes syn på norske interesser og vertslandenes interesser overfor Norge.  Den er en statistisk sammenfatning av utenriksstasjonenes første egenvurdering av norske interesser i tjenestelandet.

Materialet rapporten baserer seg på er ikke fri for feilkilder. Dette har Nupi måttet håndtere metodisk i sin analyse. Kun et utvalg av temaer blir derfor behandlet. Rapporten sier dessuten i liten grad noe om hvordan norske utenriksstasjoner arbeider i det daglige, og er heller ikke noen god målestokk for hvordan de jobber med lovpålagte oppgaver som for eksempel visum- og utlendingssaker. Likevel er analysene viktige for å bedre vårt kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling.

Hovedfunnene i rapporten er ikke nødvendigvis overraskende, men likevel interessante:

For det første ser vi at økonomi (næringsliv, handel, energi, investeringer) er svært fremtredende. Av ni norske hovedinteresser i interesseanalysene (økonomi, energi, omdømme, godt styresett og menneskerettigheter, klima og miljø, sikkerhet, konsulært, utvikling, fred og forsoning), er økonomi hyppigst omtalt (nevnt av 91 prosent av stasjonene).

For det andre ser vi en «normalisering» av norske interesser i utviklingsland. Våre stasjoner f.eks. i Afrika sør for Sahara rapporterer ikke lenger bare om bistand. Energi, fred og forsoning og internasjonal rettsorden kommer høyt opp på deres prioriteringslister. Også energisamarbeid er viktig i Afrika.  

For det tredje ser vi at flesteparten av våre utestasjoner ivaretar hele Norges interesser - ikke bare Utenriksdepartementets saker. Veibygging, gass, fiskeeksport, miljøsamarbeid, likestilling, helse og migrasjon. Listen er lang over saker hvor vi har nytte av samarbeid over landegrensene.

I tillegg viser Utenriksdepartementets lesning av utestasjonenes interesseanalyser at internasjonal rettsorden er selve grunnmuren i norsk utenrikspolitikk, selv om dette ikke fremkommer i NUPIs rapport. Det er særlig innberetningene fra våre multilaterale stasjoner som bekrefter hvor viktig den rettighetsbaserte politikken er for Norge.

God lesning!

 

Til toppen