Norskledet EU-prosjekt om økt deltakelse for funksjonshemmede

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) leder et nytt forskningsprosjekt finansiert av EU. Målet er større samfunnsdeltakelse fra personer med nedsatt funksjonsevne.

NOVA har startet samarbeid med EU for å oppnå større samfunnsdeltakelse fra personer med nedsatt funksjonsevne. Her fra oppstartsmøtet for prosjektet i Brussel. Foto: NOVA

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) leder et nytt internasjonalt forskningsprosjekt finansiert av det sjuende rammeprogrammet i EU. Målet er full økonomisk og samfunnsmessig deltakelse fra personer med nedsatt funksjonsevne.

Prosjektet har fått navnet DISCIT, og slagordet er «Making Persons with Disabilities Full Citizens». Målet med prosjektet er å fremskaffe ny kunnskap som skal sette EU, medlemsstatene og assosierte land i stand til å oppnå bredere deltakelse i samfunnet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Tidsrammen for prosjektet er februar 2013 til januar 2016, og budsjettet er på tre millioner euro.

Oppstartsmøte i Brussel
Det ble nylig arrangert kick-off-arrangement i Brussel, hvor både akademikere, politikere og representanter for ulike organisasjoner deltok.

– Dette prosjektet representerer nye måter å møte sosiale behov på som ikke er blitt tilstrekkelig møtt av den offentlige sektoren eller markedet, uttalte Monica Menapace fra Europakommisjonens generaldirektorat for forskning og innovasjon på arrangementet.

NOVA-direktør Kåre Hagen er fornøyd med å ha fått i stand samarbeidet med EU, og han er glad for at prosjektet nå er i gang.

– Vi ser fram til å samarbeide med EU-kommisjonen og levere forskning som skal bidra til å skape en bærekraftig og inkluderende sosial modell i Europa. Stilt overfor et Europa i rask økonomisk og sosial endring og endrede forståelser av funksjonshemming, står vi overfor store utfordringer på dette feltet, sier han.

Partnere i flere land
NOVA leder prosjektet, som har partnere i ti europeiske land: Belgia, Irland, Italia, Norge, Serbia, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tsjekkia og Tyskland. I prosjektbeskrivelsen gis følgende beskrivelse av målsettingene:

«Med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne som utgangspunkt, vil DISCIT finne fram til mer effektive måter å fjerne og motvirke fysiske, holdningsmessige, sosiale og organisatoriske hindre mot aktivt medborgerskap og deltakelse på lik linje med andre. Stilt overfor et Europa i rask økonomisk og sosial endring og med endrede forståelser av funksjon og funksjonsnedsettelse, står EU, medlemsstatene og assosierte land overfor store utfordringer med å skape en bærekraftig og inkluderende europeisk sosial modell. DISCIT produserer ny kunnskap om kostnadsnøytrale løsninger som kan bidra til økt deltakelse».

NOVA mener aktivt medborgerskap handler om å:

– Utøve både rettigheter og plikter, og at det er gjensidighet mellom enkeltindividenes og samfunnets ansvar.

-Utøve valgfrihet, ta ansvar for egen framtid og risikohåndtering

-Utøve medbestemmelse, individuelt og gjennom organisasjoner, delta i selvorganisering, frivillige organisasjoner, samrådsorganer og politiske partier.

Skal samle inn data
DISCIT vil samle inn og analysere data fra et utvalg europeiske stater. Blant annet skal det samles inn livsløpsintervjuer med tre generasjoner av menn og kvinner med funksjonsnedsettelser (mobilitet, hørsel, syn, psykososialt og kognitivt).

– NOVA vil invitere alle interessegrupper til å komme med innspill til forskergruppen underveis, sier forskningssjef Bjørn Hvinden, som er vitenskapelig leder for DISCIT.

Resultatene skal gi ny innsikt i hvordan EU kan støtte medlemsstatene og assosierte stater i arbeidet med å virkeliggjøre rettighetene til funksjonshemmede, slik de er formulert i EU-traktaten og FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Gjennom klargjøring av mulighetene for positivt samspill (synergier) mellom politikkområder og mellom styringsnivåer, bidrar DISCIT til kunnskap for å virkeliggjøre målsettingene i EUs handlingsplan for funksjonshemmede 2010-2020 og EUs strategi for vekst og sysselsetting - Europa 2020, heter det i prosjektbeskrivelsen.

Neste møte i Brussel vil finne sted i slutten av november i år. NOVA er i tillegg i gang med å planlegge en større konferanse i oktober/november 2015.

Mer informasjon:

Les mer om prosjektet her.

NOVAs nettside finnes her.

Til toppen