Fagsamling om mål, indikatorer og rapportering for selskapene i kategori 3

                                                                                          *Sjekkes mot fremføring

God morgen alle sammen og velkommen til fagsamling om mål, indikatorer og rapportering for selskapene i kategori 3!

Det er veldig hyggelig at så mange av dere setter av tid til å være med på dette. Det er bra. Og ikke minst veldig viktig. For staten som eier forventer at alle selskapene i kategori 3 definerer gode mål og indikatorer for sektorpolitisk måloppnåelse og effektiv drift, og rapporterer godt på disse.Jeg håper dere får nyttige innspill til dette arbeidet i dag.

Rett etter meg skal Anette Simonsen fra DFØ snakke om deres teoretiske rammeverk for å utvikle målhierarki og indikatorer for sektorpolitiske virksomheter. Deretter skal Øystein Refsnes fra Capgemini Invent og Live Albriktsen her i departementet snakke om relevante funn da de vurderte mål og indikatorer for sektorpolitiske virksomheter på oppdrag for Finansdepartementet i 2018 og 2019. Så skal Renate Larsen fortelle om hvordan Norges sjømatråd har bedret sin rapportering, Eli Skrøvset presentere hvordan Bane NOR arbeider med målstyring. Og til sist vil Andreas Norvik snakke om NRKs målstyring og deres erfaringer med å få eksterne til å evaluere om driften er effektiv.

Men først litt om bakteppet for denne fagsamlingen.

I 2016 gjennomførte Riksrevisjonen en undersøkelse om mål og indikatorer for heleide sektorpolitiske selskaper. Her kom det frem at departementene som eier må være enda tydeligere på hva det sektorpolitiske målet med å eie selskapet er. Og at vi må følge enda bedre opp at styrene utarbeider gode mål og indikatorer for sektorpolitisk måloppnåelse og effektiv drift, og rapporterer på dette.

Det er viktig for å få best mulig måloppnåelse i selskapene og åpenhet om selskapets resultater. Selskapene eies av det norske folk, leverer tjenester som er viktige for samfunnet og finansieres i stor grad av skattebetalerne. Dette ansvaret og disse pengene må forvaltes godt.

Fra årsrapportene og Statens eierberetning for 2019 ser vi at det fremdeles er en vei å gå. Ikke alle selskapene har gode nok mål og indikatorer, ennå. Det bringer meg til mitt hovedbudskap for dagen: Og det er at staten som eier vil at selskapene i kategori 3 skal jobbe enda bedre med å etablere gode mål og indikatorer på sektorpolitisk måloppnåelse og effektiv drift. Og rapportere godt på disse.

Hva har så departementene gjort for å bedre situasjonen?

Vi er enige med Riksrevisjonen om at det er viktig at Staten er tydelig på hva statens sektorpolitiske mål med å eie hvert selskap er. I ny eierskapsmelding har vi forsøkt å få til dette. Vi har også tydeliggjort forventningene staten har til selskapene.

Jeg vil trekke frem noen forventninger som har særlig relevans for dagens tema.

Staten forventer at selskapene utarbeider og implementerer tydelige mål og strategier. At selskapene måler oppnåelse av mål og gjennomføring av tiltaksplaner. Og at selskapene er åpne om og rapporterer på de viktigste prestasjonsindikatorene og andre vesentlige forhold knyttet til virksomheten.

Statens mål som eier i selskapene i kategori 3 er mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål over tid. Over tid forutsetter at selskapet er bærekraftig.

Et bærekraftig selskap balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på en måte som bidrar til langsiktig verdiskaping. Og slik at dagens behov ivaretas uten å ødelegge muligheten for kommende generasjoner. Videre er staten opptatt av at selskapets virksomhet er ansvarlig.

I eierskapsmeldingen har vi også tatt inn det vi oppfatter er god praksis for dialog mellom selskapet og staten som eier om mål, indikatorer og måltall. Utgangspunktet for dialogen er statens begrunnelse og mål som eier. Det er vesentlig at staten og selskapet har en omforent forståelse av hva som ligger i statens mål.

Deretter er styrets oppgave å utarbeide mål, indikatorer og måltall i tråd med statens mål og begrunnelse slik disse kommer frem i vedtektene.

Staten som eier vil gjøre en egen vurdering av selskapets mål og vil, ved behov, ha dialog med og komme med innspill til styret.

Staten vil blant annet være opptatt av om selskapets mål støtter opp under statens mål som eier, om indikatorene fanger opp faktisk måloppnåelse og ikke bare måler det som er enkelt, og om mål og måltall er tilstrekkelig ambisiøse. 

Det neste steget er at selskapet rapporterer på mål, indikatorer og måloppnåelse som dekker både sektorpolitisk måloppnåelse og effektiv drift. Staten vurderer selskapets måloppnåelse. 

For selskapene i kategori 3 har staten alltid en annen rolle i tillegg til eierrollen. Staten kan være oppdragsgiver regulert gjennom avtale eller tilskudd. Eller det kan være lovregulering av selskapets virksomhet eller av selskapets finansiering. Mål og indikatorer for selskapet vil ofte også være tema i møte med staten også som oppdragsgiver eller regulatør.

Dersom selskapet mener at staten som eier, eller i andre roller, har satt mål som ikke fungerer, eller det er andre forhold dere ikke mener er hensiktsmessige, oppfordrer jeg til å gå i dialog med staten om dette!  

Så vil noen kanskje mene at det kan bli litt vel mye oppmerksomhet rundt arbeidet med mål, indikatorer og rapportering. Og at det fungerer fint slik som det gjør i dag.  

Men Staten som eier mener dette arbeidet er veldig viktig. Det bidrar til bedre drift og høyere måloppnåelse i selskapene. Og større åpenhet bidrar til å styrke tilliten hos folk flest gjennom å vise at mine og dine penger brukes på best mulig måte.  

Å etablere gode mål og indikatorer for sektorpolitisk måloppnåelse og effektiv drift er ikke lett. Jeg håper denne fagsamlingen vil være til inspirasjon og at dere får til en god diskusjon etter at alle innleggene er holdt.

Så vil departementene følge opp dette videre i eierdialogen.

Det vi ønsker er å oppnå er at alle selskapene i kategori 3 drives på best mulig måte og er åpne. Det er jeg sikker på at vi skal klare sammen!