Nye føringer for utviklingen av Det europeiske forskningsområdet

Rapport fra forskningsråd Erik Yssen, EU-delegasjonen

Europakommisjonen ønsker å bruke felles forpliktelser – såkalte ERA-Pacts – i stedet for regelverk som virkemiddel for å utvikle Det europeiske forskningsområdet. Det sa kommissær for forskning, innovasjon og vitenskap, Máire Goeghegan-Quinn, på en konferanse i Brussel nylig. Forskningsråd Erik Yssen rapporterer.

Quinn innledet på en stor konferanse om utviklingen av det europeiske forskningsområdet i Brussel 30. januar. Europakommisjonen skal etter planen legge frem en melding om et nytt rammeverk for Det europeiske forskningsområdet ”European Research Area” sommeren 2012. Konferansen markerte avslutningen på en høring høsten 2011 om et slikt rammeverk og oppsummerte hovedinnspillene fra høringen. Norge har gitt et skriftlig innspill til høringen.

Ikke regelverk
Diskusjonene og arbeidet gjennom flere år med å utvikle Det europeiske forskningsområdet (ERA) har ikke gitt tilstrekkelig resultater, sa kommissær Quinn under konferansen. Arbeidet har så langt vært basert på frivillig koordinering mellom EU-landene og de assosierte land til rammeprogrammet for forskningsamt ulike typer partnerskap med Kommisjonen. Det har vært forventet at Kommisjonen i den nye meldingen sommeren 2012 ville lansere regelverk for å utvikle ERA, men under konferansen sa kommissæren at det i denne omgang ikke vil komme noe forslag til regelverk. I Lisboa-traktaten, som trådte i kraft i 2009, åpnes det for å benytte regelverk som virkemiddel for å utvikle ERA.

Quinn sa at det vil kunne ta lang tid før regelverk er på plass, og at det ikke er noe hun ønsker å ta i bruk nå. I stedet vil hun invitere hovedaktører innenfor forskning – både de som finansierer og de som utfører forskning – til å inngå formelle, felles forpliktelser med Kommisjonen om prioriterte tiltak for å utvikle ERA – såkalte ERA-Pacts. Dette skal på plass så raskt som mulig etter at ERA-meldingen legges frem i løpet av sommeren 2012. Det forventes at Kommisjonen her vil inngå forpliktelser med ulike representative organisasjoner på europeisk nivå.     

Hun sa også at Kommisjonen vil følge utviklingen i landene tett og offentliggjøre resultater av ERA-innsatsen. Kommisjonen vil gjøre opp status for utviklingen av ERA i 2013, og eventuelt anbefale sin etterfølger å ta i bruk regelverk ved manglende oppfølging i landene. Den nåværende Kommisjonen sitter til 2014.

Karriere og mobilitet
Konferansen drøftet resultatene fra høringen om nytt rammeverk for ERA. Sentrale temaer i høringen var muligheter for tverrnasjonalt forskningssamarbeid i Europa, bedre europeisk samarbeid om forskningsinfrastruktur, betingelser for mobile forskere i ERA, kunnskapssirkulasjon, internasjonalt samarbeid om store samfunnsutfordringer og åpen tilgang på forskningsresultater, ”Open Access”. Kommisjonen har mottatt 590 svar på et nettbasert spørreskjema og 101 skriftlige innspill. 51 prosent av svarene på spørreskjemaet kom fra forskere. Forskerkarrierer og -mobilitet er det området hvor de fleste respondentene mener det er behov for tiltak.  

ERA skal øke konkurranseevne
Spørsmålet nå blir hvordan Kommisjonen følger opp de innspillene de har mottatt i høringen i den varslede meldingen.  Quinn var i sitt innlegg klar på at ERA skal komplettere de nasjonale forskningssystemene og ikke erstatte disse. ERA skal gjøre det samme for universiteter, institutter og forskningsteam som det indre marked gjør for næringslivet, nemlig gi økt konkurranse og konkurransedyktighet.

Hun fremhevet behovet for åpnere og mer reell konkurranse om forskerstillinger i Europa, økte muligheter for forskere til å ta med seg stipend til andre land og at ”sløsingen” med kvinnelige talenter må opphøre. I tillegg mente hun at det er bruk for økt bruk av felles, internasjonale fagfelleevalueringer. Det kan forventes nye tiltak blant annet knyttet til disse temaene. 

Kommissær for økonomiske spørsmål og pengepolitikk, Olli Rehn, innledet også på konferansen og sa at en ”ERA-reform” vil være et viktig bidrag til økt effektivitet og økonomisk vekst i EU.

På konferansen deltok også den nye vitenskapelige rådgiveren for Kommisjonspresident José Manuel Barroso, Anne Glover og europaparlamentariker Maria Da Graca Carvalho fra Komiteen for industri, energi og forsking. Glover var blant annet opptatt av å styrke innsatsen for unge forskertalenter i Europa. Carvalho mente at økt harmonisering av nasjonale regler for finansiering av forskning og økt bruk av felles fagfelleevalueringer kan fremme synergi og kvalitet i forskningen i Europa.

Kommissær Quinns tale finnes her.  

En pressemelding om konferansen finnes her.

Til toppen