Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 13. mai 2011

I statsråd i dag er proposisjonene om Revidert nasjonalbudsjett 2011 og Kommuneproposisjonen 2012 vedtatt.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. mai 2011. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Arbeidsdepartementet

Prop. 114 L (2010-2011)
Endringar i lov om folketrygd, lov om Statens pensjonskasse og i enkelte andre pensjonslover (presiseringar mv. i samband med pensjonsreforma)

Finansdepartementet

Prop. 120 S (2010-2011)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011

Prop. 116 LS (2010-2011)
Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.

Prop. 117 L (2010-2011)
Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registererings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet)

Meld. St. 2 (2010-2011)
Revidert nasjonalbudsjett 2011

(Pressemeldinger)

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 115 S (2010-2011)
Kommuneproposisjonen 2012

(Pressemeldinger)

Miljøverndepartementet

Prop. 118 L (2010-2011)
Endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv.

Samferdselsdepartementet

Prop. 119 S (2010-2011)
Ein del saker på Samferdselsdepartementets område
(Pressemeldinger)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak av 11. april 2011 til lov om endringer i valgloven og kommuneloven (ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.).
Lovvedtak 48 (2010-2011)  Lov nr. 14
Endringane i vallova §§ 3-4 (1), 8-2 (3 og 4), 9-3 ny overskrift og (4), og kommunelova § 14 nr. 4 og 5 tek til å gjelde frå 1. januar 2012.
Endringane i vallova §§ 2-5, 2-7 (2), 8-4 (5), 9-5 (6) og 15-5 (1, 2 og 3) tek til å gjelde straks.
(Pressemelding)

3.      Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om utvalgte naturtyper.
Fastsettelse av myndighet som klageinstans etter naturmangfoldloven § 55.
(Pressemelding)

4.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Gruppeleder Kristine Gramstad utnevnes til statssekretær for statsråd Lisbeth Berg-Hansen.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Abuja, Kjell Lillerud, utnevnes tillike til ambassadør i Yaoundé, Republikken Kamerun.

Ambassadør Roald Sturla Næss utnevnes til ambassadør i Dublin med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Øyvind Nordsletten utnevnes til generalkonsul i Murmansk med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Sokneprest Anne Lise Ådnøy utnevnes til domprost i Stavanger domprosti i Stavanger bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Sokneprest Olav Øygard utnevnes til prost i Alta prosti i Nord-Hålogaland bispdømme med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Sokneprest Gunnar Næsheim utnevnes til prost i Bærum prosti i Oslo bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Sokneprest/døveprest Roar Bredvei utnevnes til døveprost i Oslo bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Avdelingsdirektør Frode Myrvold konstitueres som ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet i inntil åtte måneder med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert lagdommer Jan Helliesen utnevnes til lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Høgskolelektor Egil Arne Standal utnevnes til sorenskriver ved Søre Sunnmøre tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Ann Mikalsen utnevnes til sorenskriver ved Øst-Finnmark tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Lise Bogen Behrens, politiadvokat Helen Andenæs Sekulic, advokat Jon Østensvig, tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg og senioradvokat Kari Lunde utnevnes til tingrettsdommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagdommer Olav Magnus Hohle utnevnes til tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Stig Olav Sletten utnevnes til tingrettsdommer ved Gjøvik tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Gunnhild Grove utnevnes til tingrettsdommer ved Fjordane tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Fylkeskartsjef Dagfinn Kleveland utnevnes til jordskifterettsleder ved Finnmark jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert jordskiftedommer Trygve Pedersen utnevnes til jordskiftedommer ved Nord-Troms jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Pensjonert tingrettsdommer Knut Dag Haavardsen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse 15. august 2011 til og med 14. august 2013.

Grunnerverver Egil Westgård konstitueres som jordskiftedommer ved Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett for to år, med mulighet for forlengelse, fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Statsadvokat Kim Roger Sundet utnevnes til statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Statsadvokat Carl Fredrik Fari konstitueres som statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet fram til og med 31. mai 2013.

Statsadvokat Geir Evanger konstitueres som statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet inntil videre, dog ikke utover 31. mai 2013.

Samferdselsdepartementet

Utnemning av seniorrådgjevar Ingeborg Ågot Kjærnli til underdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltreding frå det tidspunktet som departementet fastset.
(Pressemelding)

5.      Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Knut Storberget oppnevnes som settestatsråd for statsråd Hanne Inger Bjurstrøm i sak om oppnevning av Arbeidsretten for perioden 1. september 2011 til 31. august 2014.

Forsvarsdepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2011 under kapittel 1792 Norske styrker i utlandet, post 01 Driftsutgifter, overskrides med inntil kr 261 000 000,- for å opprettholde norsk deltagelse med seks F-16 kampfly med nødvendige støttefunksjoner for en periode på inntil tre måneder i operasjoner for gjennomføring av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1973 (2011).

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel under 21. konsesjonsrunde.

 

Til toppen