Historisk arkiv

De første utvalgte naturtypene er klare

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har i dag vedtatt de første utvalgte naturtypene etter naturmangfoldloven. Utvalgte naturtyper er et av de nye sentrale virkemidlene i naturmangfoldloven. Det skal bidra til at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde.

De fem første utvalgte naturtypene i Norge er slåttemark, slåttemyr, kalksjøer, kalklindeskog og hule eiker, med unntak for hule eiker i produktiv skog.

- Dagens vedtak innleder en ny epoke i norsk naturforvaltning. For første gang har vi nå felles regler for forvaltning av viktige naturtyper utenfor verneområdene. De utvalgte naturtypene som i dag blir vedtatt inneholder et stort mangfold av plante- og dyrearter, og vil ha stor betydning for å sikre naturmangfoldet gjennom bærekraftig bruk, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

For de utvalgte naturtyper der aktiv skjøtsel er en forutsetning for å ivareta forekomstene, skal det utarbeides handlingsplaner. Det er også etablert en egen tilskuddsordning for aktiv skjøtsel og andre tiltak i utvalgte naturtyper som grunneiere, rettighetshavere, kommuner og organisasjoner kan søke på. Denne tilskuddsordningen er i 2011 på 14 millioner kroner.

Når en naturtype er utvalgt skal det ved alle beslutninger etter plan- og bygningsloven, ulike sektorlover og naturmangfoldloven som kan berøre forekomster av utvalgte naturtyper tas særskilt hensyn til forekomster av en utvalgt naturtype. Sektorene, herunder kommunene, vil få et særlig ansvar for å unngå forringelse av naturtypene. Ordningen vil gi større forutsigbarhet med en felles og tydeligere prioritering og målretting av virkemidlene mot de naturtypene som trenger det mest. Tidligere har vi ikke hatt noe virkemiddel som omfatter alle sektorer i samfunnet som sikrer bærekraftig bruk av naturtyper som er truet eller det av andre grunner er viktig å ta vare på.

For hule eiker vil regjeringen vurdere å utvide utvalgte naturtyper til også å omfatte hule eiker i produktiv skog, men vil først ha en dialog med skogbruksnæringen om hvordan hule eiker kan ivaretas og hvordan tilstanden og utviklingen kan dokumenteres på en best mulig måte.

Faktaark:

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim lærer å slå slåttemark på gamlemåten av Bent Nilssen under et besøk på Ryghsetra i Nedre Eiker i Buskerud i fjor. Foto: Miljøverndepartementet.
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim lærer å slå slåttemark på gamlemåten av Bent Nilssen under et besøk på Ryghsetra i Nedre Eiker i Buskerud i fjor. Foto: Miljøverndepartementet.