Proposisjonar til Stortinget

Prop. 114 L (2010–2011)

Endringar i lov om folketrygd, lov om Statens pensjonskasse og i enkelte andre pensjonslover (presiseringar mv. i samband med pensjonsreforma)

Endringar i lov om folketrygd, lov om Statens pensjonskasse og i enkelte andre pensjonslover (presiseringar mv. i samband med pensjonsreforma)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget