Forsiden

Offisielt fra statsråd 29. mai 2020

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i statsbudsjettet som følge av økonomiske tiltak i møte med koronaviruset.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. mai 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop 120 S (2019-2020)
Pensjonar frå statskassa

Prop 125 L (2019-2020)
Endringer i permitteringslønnsloven (oppheving av midlertidig arbeidsgiverperiode innført som følge av utbrudd av covid-19)
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Prop. S 127 (2019-2020)
Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet
(økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
(Nyhetssak)

Prop. L 126 (2019-2020)
Endringer i skatteloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 121 L (2019-2020)
Endringer i folketrygdloven (krav til direkte oppgjør)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 122 L (2019-2020)
Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forkynnelse mv.)
(Nyhetssak)

Prop. 124 L (2019-2020)
Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 123 L (2019-2020)
Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. mai 2020 til lov om endringar i pasientskadeloven (forskriftsheimel om meinerstatning mv.)
Lovvedtak 91 (2019-2020)  Lov nr. 56
Endringslova trer i kraft straks.    

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. mai 2020 til lov om endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m).
Lovvedtak 86 (2019-2020)  Lov nr. 57
Loven trer i kraft 1. juni 2020.
(Nyhetssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. mai 2020 til lov om endringer i utlendingsloven (pålegg om DNA-testing, utestengelse av vertsfamilier fra au pair-ordningen mv.).
Lovvedtak 87 (2019-2020)  Lov nr. 58
Loven trer i kraft 1. juli 2020.

Kunngjøring av Stortingets vedtak 14. mai 2020 om endringer i Grunnloven.

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak av 12. mai 2020 til lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven).
Lovvedtak 88 (2019-2020)  Lov nr. 59
Loven trer i kraft 1. juli 2020.

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 28. april 2020 til lov om endring i luftfartsloven (akkreditering).
Lovvedtak 83 (2019-2020)  Lov nr. 60
Loven trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Midlertidig forskrift om lønnskompensasjon til permitterte for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (lønnskompensasjonsforskriften) fastsettes.

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om endringer i forskrifter fastsatt med hjemmel i deltakerloven og havressurslova fastsettes.

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Utnevning av konsulent Tormod Cappelen Endresen til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør Kåre Reidar Aas til ambassadør i Tel Aviv, Israel med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Olav Reinertsen til ambassadør i Sarajevo, Bosnia-Hercegovina med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Ingunn Vatne til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet
Utnevning av fagsjef Helge Brunvoll til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Anders Jernberg til brigader i Hæren og beordring i stilling som sjef nasjonalt logistikkoperasjonssenter fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av underdirektør Hege Christina Bredesen til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Konstitusjon av konstituert statsadvokat Jorild Steindal som statsadvokat ved Nordland statsadvokatembeter fra 1. august 2020 og inntil videre, dog ikke utover 31. januar 2021.

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av utredningsleder Marthe Nedreskår Larsen til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Olje- og energidepartementet
Sagelva Minikraftverk AS gis tillatelse til regulering av Kvannvatn i Rana kommune.
(Nyhetssak)