Prop. 121 L (2019–2020)

Endringer i folketrygdloven (krav til direkte oppgjør)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer folketrygdloven om krav til direkte oppgjør. Med direkte oppgjør menes at krav om stønad til helsetjenester etter folketrygdloven kapittel 5 fremsettes av, og utbetales direkte til, tjenesteyteren. Det foreslås som vilkår for rett til stønad at den som gir behandling eller yter tjenester, har direkte oppgjør etter folketrygdloven § 22-2. Det foreslås videre en ny bestemmelse i folketrygdloven som gir departementet hjemmel til å gi forskrift om plikt til å ha direkte oppgjør for leger som har fastlegeavtale med kommunen, fysioterapeuter som har avtale med kommunen om driftstilskudd, og lege- og psykologspesialister som har avtale med et regionalt helseforetak om driftstilskudd.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget