Historisk arkiv

Endringer i permitteringsordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september. Samtidig foreslår regjeringen å avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte.

Da koronapandemien rammet Norge var det nødvendig å utvide permitteringsordningen og dagpengeordningen for å trygge bedrifter, arbeidsplasser og arbeidstakere. Utvidelsene har virket etter hensikten. Nå ser vi at ledigheten er på vei ned og mange vender tilbake til arbeid.

Skape mer og inkludere flere

Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få hjulene i gang, bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet og at flere permitterte kommer tilbake i jobb.

– Vi foreslår å øke antall lønnspliktdager for arbeidsgiver fra to til ti dager fra 1. september. Selv om den videre økonomiske utviklingen er usikker, ser vi allerede nå at mange er på vei tilbake i jobb. Det vil være uheldig om kostnadene ved å permittere er så lave at unødvendig mange permitteres. Dette er i tråd med anbefalingene til ekspertgruppen ledet av Steinar Holden.

– Veien ut av krisen handler om å skape flere jobber og å få flere permitterte tilbake i jobb. Å ha en jobb er verdifullt for den enkelte, men også for familiene og for samfunnet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fritak for lønnsplikt

Regjeringen vil komme tilbake med en vurdering av om det blir behov for å forlenge perioden med fritak fra lønnsplikt ut over de 26 ukene som nå gjelder. I Revidert nasjonalbudsjett er det allerede foreslått en utvidelse av fritaksperioden for lønnsplikt fram til 31. oktober, uavhengig av om grensen på 26 uker er nådd.

Lønnskompensasjon

Arbeidsgivers lønnspliktperiode må ses i sammenheng med 18-dagers lønnskompensasjons­ordning, som ble innført for å kompensere arbeidstakerne for redusert lønnsplikt. Når lønnspliktdagene øker fra to til ti, svekkes begrunnelsen for å kompensere arbeidstakerne gjennom en slik ordning. Derfor foreslår regjeringen å avvikle den midlertidige ordningen om 18-dagers lønnskompensasjon fra 1. september. Samtidig opprettholdes bortfallet av tre ventedager for dagpengemottakere ut oktober 2020. Den midlertidige økningen i kompensasjonsgraden i dagpengeordningen videreføres også ut oktober 2020.

Se framover

– Nå er det på tide å vurdere endringer og se framover, sier arbeids- og sosialministeren.

Selv om de mest inngripende smitteverntiltakene er eller blir opphevet, er det viktig å ta hensyn til at mye fortsatt er usikkert. Vi foreslår derfor å videreføre flere av de midlertidige ordningene inntil videre, slik som bortfall av ventedager, forlenget permitteringsperiode og økning av kompensasjonsgraden i dagpengeordningen.

– Det er helt nødvendig at vi evner å ta vare på de som er mest utsatte i denne situasjonen, samtidig som vi sørger for at velferdsordningene støtter opp om arbeidslinjen og nødvendig omstilling, sier statsråden.